27.11.2018

Aitoja oppimisen kokemuksia koulutuksen ja työn rajapinnalle

Anne Virtanen, Päivi Tynjälä, Maarit Virolainen, Hannu L. T. Heikkinen & Sirpa Laitinen-Väänänen

Vuonna 2018 haastattelemamme 25 ammattikorkeakoulujen opettajaa kertoi työelämäläheisistä käytännöistä seuraavaa.

Työelämästä tulevat konkreettiset toimeksiannot ja projektitehtävät auttavat rakentamaan työelämäläheisiä opintokokonaisuuksia. Aitoudellaan ne motivoivat opiskelijoita sitoutumaan opintoihinsa. Työelämä hyötyy yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa konkreettisen tuotteen tai palvelun muodossa, ja opettajat pitävät yllä ja luovat uusia asiakaskontakteja työelämään. Samalla he kokevat pysyvänsä ajan tasalla alansa osaamisvaatimuksista.

Opetuksen näkökulmasta työelämäprojektit ja muu työelämäläheinen pedagogiikka tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen, joka perustuu vahvasti tämän päivän työelämän toimintamuotoihin: yhdessä tekemiseen erilaisissa tiimeissä, hankkeissa ja projekteissa. Opettajat kokevat olevansa toiminnassa mukana yhtenä muista, vertaisena, oppijana, kehittäjänä. Opiskelijoiden vahva yhdessä tekeminen kuitenkin haastaa opettajia huolehtimaan opiskelijoiden tasapuolisista mahdollisuuksista oppimiseen. Opiskelijoiden oppimisen organisoinnin ja ohjaamisen lisäksi opettajien onkin hallittava yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet ja haasteet.

Lähde

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen H. L. T. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa – Opettajien näkökulma. Esitys pidetty Kasvatustieteen päivillä 15.-16.11.2018. Tampere.

Esityksen saa pyydettäessä osoitteesta anne.virtanen@jyu.fi.

Jaa

Takaisin