23.4.2018

Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan

Kun eAMK hanke on ollut toiminnassa vajaan vuoden, on aika katsoa taaksepäin ja koota tuloksia yhteen sekä pohtia myös tulevaa kehittämistä. eAMKin ensimmäiset toimintakuukaudet olivat kesälomien ja orientoitumisen aikaa – perustettiin viestintäkanavia, vakiinnutettiin hankkeen käytäntöjä sekä tarkennettiin toimintasuunnitelmia. Toden teolla työt starttasivat lukuvuoden 2017-2018 alussa ja loppuvuoden 2017 aikana saavutettiin tärkeitä virstanpylväitä.

Yksi koko hanketta koskeva merkittävä saavutus oli Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen päätös ammattikorkeakoulujen yhteisistä ristiinopiskelun periaatteista, jotka hyväksyttiin 4.10.2017, kun hanke oli ollut toiminnassa alle puoli vuotta. Ristiinopiskelun periaatteet käsittelevät opiskelijoiden oikeutta suorittaa opintoja muista ammattikorkeakouluista, opintojen maksuttomuutta sekä hyväksilukua. Periaatteista sopiminen osoittaa, että ammattikorkeakoulujen kesken on vahva tahtotila viedä eteenpäin yhteistä opintotarjontaa, josta jo yhteinen kesälukukausi (summersemester.fi) on ollut hyvänä osoituksena. Periaatteita on kuitenkin tarpeen tarkastella vielä matkan varrella hankkeen edetessä. Erilaiset muutokset toimintaympäristössä, lainsäädännössä, rahoituksessa tai rahoitusmallissa voivat aiheuttaa muutoksia myös ristiinopiskeluun. Ristiinopiskelun periaatteetteista sopiminen heti hankkeen alussa takasi, että hankkeessa päästiin etenemään yhteisen opintotarjonnan kokoamiseen ja pilotoinnin suunnitteluun. 

Merkittävänä virstanpylväänä hankkeessa voi pitää myös ristiinopiskelua tukevien verkkototeutusten laatukriteerienvalmistumista. Laatukriteereiden avulla varmistetaan, että opiskelijoille avattava opintotarjonta on mahdollisimman laadukasta ja tasalaatuista. Laatukriteeristön kehittämistyöhön osallistui eAMK-hankkeen laatukriteerityöryhmä, jonka lisäksi niitä kommentoitiin laajasti AMK-kentällä sekä sidosryhmistä. Kriteeristön pohjana käytettiin useita eurooppalaisia laatukriteeristöjä ja Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortteja.  Kriteeristö on vapaasti hyödynnettävissä korkeakoulujen verkko-opintojen laatutyöhön sekä itsearvioinnin välineenä ja kriteerit ovatkin otettu eAMK-hankkeen lisäksi käyttöön useissa ammattikorkeakouluissa.  

Seuraavina virstanpylväinä hankkeessa ovat syksyllä 2018 avautuva CampusOnline.fi portaali, jossa on tarjolla noin 60 opintojaksoa 21 eri ammattikorkeakoulusta sekä näiden pilottiopintojaksojen opettajille järjestetty digipedagoginen "Laadukas verkkototeutus" -valmennusohjelma, jonka tausta-aineistona ja työkaluna edellä mainitut laatukriteerit myös toimivat. 

Yhteinen opintotarjonta syksylle 2018 ja sen opettajille parhaillaan käynnissä oleva laatukriteereihin pohjautuva valmennusohjelma ovat osoitus vahvasta yhteistyöstä hankkeen sisällä. Hankkeen eri teemoissa ja pienemmissä toimenpideryhmissä tehtyä työtä on pystytty nivomaan yhdeksi kokonaisuudeksi nopeassa aikataulussa. Tämän on mahdollistanut se kokeneiden ja osaavien hanketoimijoiden joukko eri ammattikorkeakoulusta, jotka ovat ennakkoluulottomasti tehneet yhteistyötä. Jatkossa on tarpeen edelleen pohtia, kuinka muun muassa työelämäläheisyyttä, oppimisanalytiikkaa ja digiohjausta eli hankkeen eri teemoissa ja toimenpideryhmissä tapahtuvaa kehittämistyötä saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä ja jaettua koko verkoston käyttöön ja kuinka hankkeen pienistä kehittämispuroista voidaan koota kokonaisuutta, joka tukee koko ammattikorkeakoulun kehittäjäyhteisönä toimimista. 

Teksti: Rika Nakamura ja Paula Tyrväinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva:  © Nuthawut - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin