18.2.2020

Vertaistukea verkkoon -Verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkit vertaisopiskelijoille

Miltä tuntuu aloittaa kokonaisen tutkinnon opiskelu verkossa? Miten opiskelu käytännössä onnistuu? Mistä saan apua ja tukea? Esimerkiksi tällaiset kysymykset pyörivät verkko-opintojaan aloittavan opiskelijan mielessä. Perinteisestä opiskelusta meillä jokaisella on kokemusta, mutta verkossa opiskelu on vieraampaa ja vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja opiskelutaitoja.

eAMK-hankkeen osana toiminut verkkotutkintoryhmä piti keväällä 2019 viisi webinaaria verkkotutkintojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja niissä opiskelusta. Jokaisessa webinaarissa oli mukana myös verkkotutkinto-opiskelijoita eri korkeakouluista ja webinaarien arvokkaaksi anniksi nousivatkin opiskelijoiden vinkit siitä, millaista verkossa opiskelu käytännössä on. Nämä vinkit voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

 • oman opiskelun organisointi,
 • opiskelu osana ryhmää ja
 • jatkuvan oppimisen ylläpitäminen. 
Näitä vinkkejä voivat hyödyntää verkossa opiskelevien opiskelijoiden lisäksi verkkotutkintojen opettajat ja ohjaajat. Vinkit ovat hyödyllisiä myös muille opiskelijoille, ei vain verkkotutkinnoissa opiskeleville – suurin osa opinnoistahan on nykyään ainakin osaksi verkossa.

Oman opiskelun organisointi keskiössä

Verkossa opiskelu edellyttää hyvää opiskelun suunnittelua ja monesti itseohjautuvampaa otetta kuin perinteinen luokkahuoneopetus. Keskeisimpänä vinkkinä vertaisilleen verkko-opiskelijat nostivatkin juuri oman opiskelurutiinin löytymisen tärkeyden. Verkko-opiskelijan kannattaa huolehtia erityisesti opiskelun aikatauluttamisesta, jossa hän rytmittää itsenäiset opiskeluajat ja verkkotapaamiset viikkotasolla. Tällöin opiskelija voi myös hyvillä mielin pitää vapaapäiviä, jotka ovat palautumisen kannalta tärkeitä. Kokonaisen tutkinnon suorittaminen verkossa vaatii opintojen aikatauluttamista myös koko tutkinnon tasolla. Opintojen määräajoista kannattaa pyrkiä pitämään kiinni, koska uudet opintokokonaisuudet lähtevät liikkeelle nopeasti heti suoritettujen jälkeen. Monesti verkko-opintojen suorittamisessa on kuitenkin joustavuutta, jota voi tarvittaessa hyödyntää. Verkko-opinnoissa on tärkeää huolehtia omasta digitaalisesta työskentely-ympäristöstään, kuten soveltuvasta tietokoneesta, äänten toimivuudesta ja omasta tietoteknisestä osaamisesta. Tämä työskentely-ympäristö on ensisijaisesti opiskelijan vastuulla, vaikkakin apua saa korkeakoululta ohjeistusten, suositusten ja tuen muodossa.
 
Keskeisimmät vinkit verkkotutkinto-opiskelijalle opintojen organisointiin liittyen ovat kootusti:   
 • Ole itseohjautuva ja oma-aloitteinen. Olet vastuussa omista opinnoistasi ja niiden edistymisestä.
 • Tee itsellesi opiskelustasi selkeä aikataulu. Rytmitä itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt ja verkkotapaamiset viikkotasolla huomioiden perheen, mahdollisen työn ja muun elämän aikataulut ja vaatimukset.
 • Huolehdi jo ennen opintojen alkua, että sinulla on käytössäsi rauhallinen työskentely-ympäristö, toimiva ja kattava sähköinen ympäristö ja laitteisto sekä riittävät tietotekniset taidot.

Ryhmässä on voimaa

Nykypäivän korkeakoulussa opiskellaan entistä enemmän ryhmissä. Opinnoissa etsitään, tuotetaan ja jaetaan tietoa opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkko-opinnoissa ryhmätyötä tehdään erilaisilla verkkoalustoilla, reaaliaikaisissa verkkotapaamissa ja tallenteiden avulla. Verkkotutkinto-opiskelijoiden mukaan opiskelijan kannattaakin varautua työskentelyyn muuttuvissa ryhmissä. Opiskeluun kuuluu osana ryhmän yhteisten pelisääntöjen ja oppimistavoitteiden määrittelyä. Erityisen tärkeänä verkossa opiskelevat kokivat sen, että jokaisen tulisi luoda osaltaan positiivista ilmapiiriä ryhmän työskentelyssä. Opiskelijoiden omien ryhmien lisäksi korkeakoulun opettajat ja muu henkilökunta ovat osa oppimisen verkostoa. Verkko-opiskelijan kannattaakin olla aktiivinen myös opettajiin ja muun korkeakoulun henkilöstön suuntaan. Verkko-opiskelijat eivät ole fyysisesti läsnä kampuksilla, joten opiskelijan kannattaa osoittaa läsnäoloaan verkon kautta. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelija kysyy ja kommentoi aktiivisesti verkkotapaamisten aikana tai tuo näkyväksi omaa ja ryhmänsä edistymistä oppimistehtävissä.

Keskeisimmät vinkit verkko-opiskelijalle ryhmätyöskentelyyn liittyen ovat kootusti:   
 • Luo opiskelijaryhmän yhteiset työskentelyn tavoitteet ja pelisäännöt.
 • Ole mukana luomassa positiivisen työskentelyilmapiiriä ryhmääsi.
 • Toimi aktiivisesti ja anna panoksesi ryhmän yhteiseen työskentelyyn.
 • Ole aktiivinen koko korkeakouluyhteisöön päin. 

Jatkuvan oppimisen ylläpitäminen

Kokonaisen tutkinnon opiskelu verkossa vaatii vahvaa opiskelumotivaatiota ja sitoutumista. Pitkäjänteinen verkko-opiskelu on mahdollista, kun opiskelija tiedostaa, millainen oma motivaatio on opintoja kohtaan ja mistä sen vaihtelu johtuu opiskelun edetessä. Keinoja oman motivaation säätelyyn onneksi löytyy. Niitä ovat esimerkiksi opiskelun etenemiseen liittyvien osatavoitteiden tekeminen, itselle mielekkäiden opintojen ja osaamisalueiden valitseminen tai opintojen järjestyksen valitseminen omista lähtökohdista. Pitkäjänteistä oppimista kannattelevat myös erilaiset verkostot. Opiskelijaryhmät tukevat toisiaan vertaisina ja opettajilta sekä muilta ohjaajilta saa apua opiskeluun. Tarpeen vaatiessa korkeakouluissa on myös muuta tukihenkilöstöä, kuten erityisopettajia ja psykologeja, joiden palvelut ovat siirtyneet entistä enemmän saataville verkkoon.

Merkittävä tekijä kokonaista tutkintoa verkossa opiskelevalle on oman kertyvän osaamisen näkyväksi tekeminen heti opintojen alusta lähtien. Tämä tarkoittaa sekä opintosuoritusten seurantaa, mutta myös laajempaa hankitun osaamisen keräämistä yhdeksi kokonaisuudeksi esimerkiksi sähköiseksi portfolioksi. Tällaisen portfolion avulla näkee oman osaamisensa kertymisen, mutta sitä voi hyödyntää myös osaamisen näyttämisessä muille vaikkapa työnhakutilanteessa. Jatkuvaa oppimista voi ylläpitää esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla:

 • Tunnista ja vaikuta omaan opiskelumotivaatioosi opintojen kuluessa. Pyri löytämään sinulle sopivia keinoja vaikuttaa motivaatioosi positiivisesti, esimerkiksi tekemällä opiskeluusi osatavoitteet, valitsemalla sinulle mielekkäitä opintoja ja vaikuttamalla niiden ajalliseen järjestykseen.
 • Seuraa opintojesi etenemistä alusta lähtien ja tee omaa osaamistasi näkyväksi itsellesi ja muille.
 • Hyödynnä ympärilläsi olevia ryhmiä ja verkostoja ja pyydä apua tarvittaessa.

Verkkotutkinnossa opiskelu on joustavuuden ja sitoutumisen yhdistelmä

Digitalisaatio ja uudet teknologiat luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kokonaisten verkkotutkintojen järjestämiseen ja verkko-opintojen tarjonta kasvaakin jatkuvasti. Erityisesti kokonaisen tutkinnon opiskelu verkon kautta on entistä yleisempää ja monet opiskelijat haluavatkin siihen mahdollisuuteen tarttua. Verkossa opiskelu tuo joustavuutta yhdistää työ, perhe, harrastukset ja opinnot, mutta vaatii opiskelijalta sitoutumista, itseohjautuvuutta ja ennen kaikkea uusia oman oppimisen ohjaamiseen liittyviä opiskelutaitoja. On lisäksi hyvä muistaa, että nykyajan verkko-opinnot eivät ole yksinäistä puurtamista vaan yhteisöllistä ja verkostoitunutta ryhmätyötä. Tässä artikkelissa esitellyt vertaisopiskelijoiden vinkit voivat auttaa verkossa opiskelevaa löytämään sopivan tavan opiskella pitkäjänteisesti ja itseään motivoivalla tavalla.

Teksti: Leena Mäkinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuvituskuva: © fizkes - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin