5.11.2019

#Oppimisenekosysteemi: Työelämä osana oppimisen ekosysteemiä

Tässä blogissa tarkastellaan oppimisen ekosysteemejä, ja yhden keskeisen ekosysteemin muodostavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö. Tavanomaisesti näiden toimijoiden välistä yhteistyötä on tarkasteltu koulutuksen, tki-toiminnan, hallinnon ja liiketoiminnan parissa (Davey, 2018), mutta tämä jaottelu alkaa olla vanhanaikainen.

Ylikosken ja Kivelän (2017) mukaan ammattikorkeakoulujen rooli paikallisen talouden boostaajana sekä verkostojen luojana korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän, ja tämän vuoksi toimijoiden välisiä suhteita olisi hyvä tarkastella kokonaisvaltaisemmin.

Innovaatioekosysteemit yhteistyön ytimessä

Ylikosken ja Kivelän (2017) mukaan ammattikorkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä voidaan tarkastella innovaatioekosysteemien kautta. Innovaatioekosysteemit ovat paikallisten toimijoiden, kuten yritysten, julkisen- ja kolmannen sektorin muodostamia kokonaisuuksia, joissa ammattikorkeakoulu toimii usein verkoston keskipisteenä. Tällainen ekosysteemi ei tokikaan ole uusi keksintö, vaan ammattikorkeakoulukentällä on useita mielenkiintoisia esimerkkejä innovaatioekosysteemeistä, kuten JAMK:n Biotalouskampus (Hakala, 2018).

Keskeistä kuitenkin on, että innovaatioekosysteemi tuottaa innovaatioita, taloudellista aktiivisuutta ja ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ottaen huomioon, että ammattikorkeakoulujen ja työelämän suhteet ovat vielä jokseenkin hiomaton timantti, on keskeinen kysymys seuraava: miten innovaatioekosysteemeissä luodaan kestäviä ja win-win tilanteita tuottavia yhteistyösuhteita?

Vastausta tähän kysymykseen kannattaa pohtia tosissaan, sillä uusi hallitusohjelma ja korkeakoulutuksen visio 2030 -luvulle nostavat innovaatioekosysteemit, ja sen myötä korkeakoulut ja niiden ympärillä olevat työelämäsuhteet jälleen valokeilaan. Innovaatioekosysteemeiltä odotetaan paikallista ja kansainvälistä vipinää ja niiden toimintaa kiritetään nostamalla TKI-investoinnit 4 %:iin bruttokansantuotteesta. Ammattikorkeakouluille lupaillaan 20 miljoonan euron TKI-investointeja tulevina vuosina, joten ainakin jonkinlaisia actionia lienee luvassa.

Kypsien suhteiden haaste

 
Ammattikorkeakoulujen ehdoton vahvuus innovaatioekosysteemissä on se, että niillä on laaja skaala erilaisia tapoja oppimisen, TKI-toiminnan ja työelämäyhteistyön yhdistämiseksi. Ammattikorkeakoulujen arjessa vilkkuvat TKI-pedagogiikka, Future Factoryt ja moninaiset projektiyhteistyöt. Toisin sanoen, uusien innovaatioekosysteemien rakentamisen ei pitäisi jäädä kiinni siitä, etteikö välineitä tai ideoita olisi käytössä riittävästi. Toiminnan jarruna lienee ehkä enemmänkin ammattikorkeakoulun ja työelämän huomattavan erilaiset rytmit ja se ettei työelämässä tunneta riittävän hyvin ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
Miten sitten ekosysteemistä saisi toimivan? Kysyimme aikaisemmassa blogissa Stpehen Billetiltä tätä asiaa ja hänen pohdintansa johti ajatukseen toimijoiden välisistä kypsistä suhteista. Tällä hän tarkoitti sitä, että ammattikorkeakoulussa ja työelämässä vallitsee keskinäinen arvostus ja tasapuolisuus. Keskeisenä hän pitää toimijoiden kykyä määritellä ja ratkaista ongelmia yhdessä. Kypsät suhteet eivät kasva itsestään vaan niiden eteen pitää tehdä töitä. Billettin mukaan kumppanuuksien vaaliminen ja säilyminen edellyttävät toimijoiden välistä:
  • Jaettuja tavoitteita
  • Suhteita kumppaneiden välillä
  • Kapasiteettia ylläpitää suhteita
  • Hallintoa ja johtamist
  • Luottamusta 
 
Kuulostaa helpolta, mutta ei sitä liene! Korkeakouluilla ja valtion hallinnolla voi olla suuret odotukset ja halua yhteistyön kehittämiseksi, mutta samalla pitäisi muistaa, että myös työelämällä on rooli tässä paletissa. Korkeakoulujen ja työelämä välistä yhteistyötä on tutkittu melko paljon ja tämän vuoksi on hyvin tiedossa, miksi työelämä osallistuu yhteistyöhön tai vaikkapa minkälaiset asiat yhteistyötä edistää tai estää. Kenttä on kuitenkin koko ajan liikkeessä, ja opiskelijoiden odotukset ja työelämän osaamistarpeet muovaavat yhteistyötä jatkuvasti. Tämän vuoksi on tärkeää pysyä kärryillä siitä, mitä ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostossa on meneillään.

Työelämän näkökulma yhteistyöhön

Ammattikorkeakouluille työelämäyhteistyö on osa toiminnan perustehtävää ja koulutuksen integroiminen yhä enemmän työelämään on toivottu kehityssuunta. Innovaatioekosysteemeissä ainakin ammattikorkeakoulujen tavoitteet voivat toteutua monipuolisesti, mutta on hyvä muistaa, että työelämän puolella mindset yhteistyötä kohtaan voi olla hyvinkin erilainen. Yhteistyöhön ammattikorkeakoulun kanssa aletaan hyvin moninaisin odotuksin ja ajatuksin.
 
Mitähän työelämän puolella sitten tuumataan ammattikorkeakoulun kanssa tehdystä yhteistyöstä? Parantamisen varaa ainakin löytyy. Arene ja Unifi kysyivät Suomen Yrittäjät ry:n kanssa PK-yrityksiltä näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä. Tuloksena saatiin kehittämisehdotuksia, joiden mukaan korkeakoulujen tulisi panostaa yhteistyön rakentamiseen PK-yritysten kanssa, korkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyötä on viestittävä selkeästi ja korkeakoulujen tulisi tiivistää rivejään, jotta yhteistyö PK-yritysten kanssa olisi jouhevampaa. Toisaalta ammattikorkeakoulu voi pyrkiä vauhdittamaan yhteistyötä joustavilla toimintatavoilla, esittämällä selkeän idean omista tarpeistaan ja luomalla yhteisen tavoitetilan esimerkiksi opiskelijoiden oppimisen tai TKI-toiminnan suhteen.
 
Tämän lisäksi työelämässä koetaan, etteivät korkeakoulut edistä riittävän aktiivisesti yhteistyötä tai etteivät korkeakoulut tule riittävästi vastaan yritysten tarpeiden kanssa. Kentälle tarvittaisiin myös enemmän businesstaitoisia korkeakoulun edustajia. Toisaalta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Yli 90 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä uskoo, että yhteistyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja TKI-yhteistyöstä korkeakoulun kanssa suosittelee yli 50 % UBC-raportin yrityksistä. Ammattikorkeakoulun kannattaa panostaa pitkäjänteiseen yhteistyön rakentamiseen, sillä mitä pidempään yhteistyö on jatkunut, sitä tyytyväisempi työelämäkumppani yhteistyöhön on. (Laitinen-Väänänen)
 
Mitä tästä seuraa? Suuntana näyttää olevan innovaatioekosysteemit, joissa tulevat yhteen opettajien, opiskelijoiden, työelämän ja muiden toimijoiden tarpeet ja odotukset. Jotta nämä tarpeet ja odotukset saadaan soviteltua yhteen ja yhteistyön esteitä siloteltua, saattaa olla hyvä aika pohtia kypsien suhteiden mahdollisuutta ja niiden rakentamista.

Tässä blogisarjassa tarkastelemme oppimisen ekosysteemejä eri näkökulmista. Tarkastelun alle päätyvät niin digitaaliset oppimisen ekosysteemit kuin myös innovaatioekosysteemit ja pääsemme myös kysymään kansainväliseltä koulutuksen tutkijalta, mitä kaikkea ekosysteemit voivat tarkoittaa oppimisessa ja opetuksessa.

Teksti: Veera Partanen, Nordic school of hospitality and innovation Haaga-Helia

#Oppimisenekosysteemi-blogisarjan osat:

  1. Oppimisen ekosysteemin monet maailmat
  2. Ekosysteemin ekologiset toimintaperiaatteet
  3. Digitaalisessa oppimisen ekosysteemissä on ne kaikki: oppimisen kulmakivet ja uudet trendit
  4. Työelämä osana oppimisen ekosysteemiä

Taustamateriaali

Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2019/04/Selvityksen_yhteenveto_verkko.pdf Luettu: 1.8.2019

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä https://ek.fi/wp-content/uploads/Heikinheimo_AMKtulokset.pdf Luettu: 1.8.2019

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y Luettu: 1.8.2019

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle VISION TIEKARTTA: https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf Luettu: 1.8.2019

Korkeakoulujen ja työelämäyhteitsyön tilannekuva: http://crazytown.activehosted.com/index.php?action=social&chash=3ad7c2ebb96fcba7cda0cf54a2e802f5.483&s=caeffe73d7bcad8f0cec1a516369e20a Luettu 1.8.2019

Jaa

Takaisin