30.5.2018

Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Miten kehitämme koulutustamme, jotta opiskelijoille rakentuva osaaminen vastaa työelämän tarpeita? Kuka osaa ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia? Lähdin kehittämään vuonna 2013 JAMKissa osallistavaa ennakointimenetelmää, jossa saisimme kuulumaan opiskelijoiden ja työelämätahojen äänen. Syntyi tulevaisuuspyörätyöpaja-menetelmä.

Tulevaisuuspyörällä osaavaan tulevaisuuteen

Tulevaisuuspyörätyöpaja on vuorovaikutteinen strukturoitu aivomyrsky, joka stimuloi uuteen ajatteluun. Osallistavassa työskentelyssä saadaan erilaisia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä esiin analyyttisesti ja opitaan samalla tulevaisuusorientoitunutta ajattelua. Opitaan hahmottamaan mitä tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kannattaa seurata ja mihin voimme itse vaikuttaa omin valinnoin ja päätöksin.

Tulevaisuuspyörätyöskentelyssä hahmotetaan aluksi oman alan tulevaisuuteen vaikuttavia muutosajureita moninäkökulmaisesti rakentaen alan toimintaympäristökuvaa 15-20 vuoden päähän tulevaisuudessa. Sitten pohditaan, minkälaisella osaamisella tällaisessa toimintaympäristössä pärjätään ja miten osaamista voisi hankkia. Lopuksi palataan nykyhetkeen ja päätetään ensimmäisistä askelista kohti tätä luotua tulevaisuuskuvaa.

Tulevaisuuspyörätyöskentelyn prosessia JAMKista

Tulevaisuuspyörä-menetelmää on pilotoitu JAMKin Marata-alalla myös pitempänä prosessina. Työpajoja järjestettiin opintojen eri vaiheissa oleville AMK- ja YAMK-opiskelijoille, alumneille ja opettajille. Työpajoja järjestettiin AMK-opintojaan aloittaville opiskelijoille osana Osaajana kehittyminen –opintojaksoa tavoitteena herätellä opiskelijoiden tulevaisuusajattelua ja auttaa heitä hahmottamaan omalla alalla tarvittavaa osaamista. Kolmannen vuoden AMK-opiskelijat pohtivat työpajoissa oman alan toimintaympäristöä tulevaisuudessa löytääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia osana Yrittäjyys-opintojaksoa. Työelämässä jo mukana olevien YAMK-opiskelijoiden työpajoissa jaettiin lisäksi kokemuksellista tietoa oman työn näkökulmasta. Työpajat olivat hyvin keskustelevia ja vuorovaikutteisia ja osallistujat saivat monipuolisen kokemuksen tulevaisuustyöskentelystä ja oppivat menetelmän periaatteet hyödynnettäväksi omaan käyttöön jatkossa.

Opiskelijoiden työskentelyn tuloksia analysoitiin yhdessä alan opettajien kanssa. Opettajat saivat kootusti tietoa opiskelijoiden tulevaisuusajattelusta suhteessa alaan ja osaamiseen. Etenkin YAMK-opiskelijoilta saatiin näkemystä myös työelämän näkökulmasta. Opettajat kokivat työskentelyn hyödylliseksi ja totesivat, että saatua tulevaisuustietoa voidaan suoraan hyödyntää OPSien päivittämisessä sekä jalostaa vielä opiskelijoiden kanssa jatkossa.

Kuva JAMKin tulevaisuuspyörätyön prosessistaVinkkejä työelämän osaamistarpeiden ennakointiin

eAMK -hankkeessa keräämme kokemuksia erilaisista joukkoistamisen ja osallistamisen välineistä ennakointitiedon analysoinnissa ja kokoamme hankkeen sivuille vinkkilistaa ennakointitahoista, jotka aktiivisesti julkaisevat työelämän osaamistarpeisiin liittyvää ennakointitietoa. Tietoa sekä tulevaisuuspyörämenetelmästä että monista muista löydät jatkossa eAMKin sivuilta. Seuraa uutisointia ja liity vinkkilistan laajentamiseen ja kehittämiseen, jotta se palvelisi meitä kaikkia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tulevaisuuspyörätyöpajoja olen fasilitoinut yli 60 kpl JAMKin, TAMKin ja Savonian AMK- ja YAMK-opiskelijoille, opettajille, alumneille, hankkeille ja eri organisaatioille vuosien 2013-2018 aikana. Työskentelyä on pilotoitu myös verkkototeutuksena. Menetelmä on saanut osallistujilta hyvää palautetta – siitä on oikeasti hyötyä. Lisätietoja menetelmästä ja tekemästämme työstä löytyy täältä: https://www.jamk.fi/fi/Palvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Liiketoiminnan-kehittaminen/liiketoiminnan-suunnittelu/tulevaisuuspyora/ .

Tutustu lisää tulevaisuustyöpaja-menetelmään ja työskentelyn tuloksiin:

Teksti ja kaavio: Anne Hakala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva: © vectorfusionart - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin