12.3.2021

”Toimiva ja helppo väylä aloittaa opiskelut” - CampusOnline palvelee työelämää

Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäsenistölle tarjottiin syksyllä 2020 mahdollisuus opiskella CampusOnlinen verkko-opintoja. Opintojen sisällöistä suosituimmiksi osoittautuivat työelämän digitaidot, Lean-ajattelu sekä palliatiivinen hoito. Palaute opinnoista oli erittäin positiivista ja erityisesti kiiteltiin toteutusten ja materiaalien monipuolisuutta. Joustavien toteutusten ansiosta opiskelu kokopäiväisen työn ohessa koettiin helpoksi. Kokeilua päätettiin jatkaa ja seuraavalla kierroksella mukana ovat myös Insinööriliitto ja JHL.

CampusOnline-portaalin tarjonta sai alkunsa tutkinto-opiskelijoille suunnatuista verkko-opinnoista, mutta jo varhaisessa vaiheessa pohdittiin voisiko portaali palvella myös jatkuvan oppimisen tarpeita. Työelämällä kun on tarve joustaville, työelämätaitoja kehittäville opinnoille. STTK kartoitti omien liittojensa kiinnostusta lähteä kokeilemaan ammattikorkeakoulujen verkkotarjontaa ja mukaan ilmoittautuivat Ammattiliitto Pro ja Tehy.

Ensimmäisessä kokeilussa päätettiin tarjota Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäsenille mahdollisuutta opiskella valituilla CampusOnline-opintojaksoilla syksyllä 2020. Tarjonnan löytyminen helposti yhdestä paikasta oli selkeä etu, sillä aiemmin työelämälle kohdennettua tarjontaa piti hakea jokaisen ammattikorkeakoulun omilta verkkosivuilta.

Opinnot suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opintoina ja liitot korvasivat osan avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksusta jäsenilleen. Syksyn kokeilussa ei haettu suurta volyymia, vaan tavoitteena molemmin puolin oli kokemusten kerääminen, joiden pohjalta olisi mahdollista luoda mallia jatkuvan oppimisen tukemiseen.

Kokeilua suunniteltaessa ei vielä tiedetty tulevasta koronavirus pandemiasta. Se muutti paitsi työntekijöiden asemaa ja työtilannetta, myös avointen ammattikorkeakoulujen opintomaksuja. Osa opinnoista muuttui maksuttomaksi joko kaikille tai työttömille ja lomautetuille.

Tarjonta räätälöitiin ammattiliittojen toiveisiin

Opintojaksojen kokoaminen toteutettiin avoimella hakukuulutuksella, joka lähetettiin kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Ammattiliitto Pro toivoi erityisesti opintojaksoja johtamiseen ja esimiestyöhön, vuorovaikutukseen, työhyvinvointiin, juridiikkaan ja työelämälainsäädäntöön sekä ilmastoon, kiertotalouteen ja ympäristöön liittyen. Tehy ei halunnut määritellä opintojen sisältöä etukäteen. Tärkeänä pidettiin, että opinnot palvelevat jo työelämässä toimivia alansa ammattilaisia ja ovat 100 % verkossa toteutettavia kuten CampusOnline-opinnot muutoinkin ovat.

Opintoja toteuttavien ammattikorkeakoulujen kanssa sovittiin, että opintojen järjestämiseen ei tule erillistä tukea tai resursseja taustalla olevilta hankkeilta (eAMK ja COL). Osa opintojaksoista oli tarjolla ainoastaan avoimessa ammattikorkeakoulussa ja osa oli myös CampusOnlinen kautta tutkinto-opiskelijoille tarjolla olevia opintoja.

Ammattiliitot valitsivat ehdotetuista opintojaksoista mukaan opintoja, joille arvioivat olevan sekä tarvetta että kiinnostusta jäsenistön keskuudessa. Mukaan valikoitui yhteensä 19 opintojaksoa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Ammattiliittojen jäsenille suunniteltiin liittojen budjettien rajoissa omat opiskelijakiintiöt ja mukaan opinnolle pääsi ilmoittautumisjärjestyksessä. Jotta tarjonta olisi helposti löydettävissä CampusOnlinesta, päätettiin portaaliin rakentaa ammattiliitoille oma sivu, jonne opintojaksot koottiin.

Taulukko1. Syksyllä 2020 ammattiliittojen jäsenille tarjotut opintojaksot

Opintojakson nimi
Hyvinvointiteknologian perusteet
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt
Palvelumuotoilu
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen
Työikäisten aivoterveyden edistäminen
Muutoksen johtaminen
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
Näkökulmia biotalouteen
Palvelujen robotisaatio
Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi
Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa
Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja
Ohjelmoinnin perusteet
Energia ja ympäristö
Johtaminen ja työyhteisötaidot

Osaamisen kehittämistä ja ammattitaitoa

Opintojaksoille ilmoittautui yhteensä 369 ammattiliittojen jäsentä ja kaikki ilmoittautuneet hyväksyttiin mukaan. Varatut kiintiöt eivät tulleet täyteen millään opintojaksolla. Opinnot suoritti syksyn aikana loppuun 143 henkilöä eli n. 39 % ilmoittautuneista. Suoritusprosentti oli sama myös vuoden 2019 aikana tutkinto-opiskelijoiden suorittamissa CampusOnlinen opinnoissa. Opintopisteitä syntyi yhteensä 581.

Eniten suorituksia tuottaneet opintojaksot olivat

  • Työelämän digitaidot
  • Lean –ajattelulla työ sujuvaksi
  • Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt

Vähiten kiinnostusta herättivät biotalouteen, energiaan ja ympäristöön sekä kriisi- ja traumatyöhön liittyvät opinnot.

Liittojen jäseniltä kerättiin palautetta opiskelusta sekä CampusOnline portaalin toimivuudesta. Palautekyselyyn vastasi yhteensä 53 ammattiliittojen jäsentä. Heistä 81 % oli työsuhteessa, 9 % työttömiä tai lomautettuja ja 8 % opiskelijoita. Vastanneissa oli sekä CampusOnline -opintonsa loppuun saattaneita, että opinnot keskeyttäneitä opiskelijoita.

Vastaajilta kysyttiin, miksi he olivat hakeutuneet opintoihin. Useimmin syynä opiskelulle mainittiin oman osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen. Lisäksi opintojen aihe ja opintojakso koettiin kiinnostavaksi. Opintojen taustalla oli myös pyrkimys johto- tai esimiestehtäviin ja ylipäätään johtamiseen sekä esimiestyöhön tarvittiin tukea ja osaamista. Muutamille vastaajille ammattiliiton tuki ja opintojen edullisuus vaikuttivat opintojen pariin hakeutumiseen. Opiskelua haluttiin myös kokeilla pitkän tauon jälkeen.

Palautteeseen vastanneista 46 % oli ammattikorkeakoulututkinto ja 25 % opistotason tutkinto. Ylempi korkeakoulututkinto oli 15 % vastaajista.

”Sisältö oli laaja, monipuolinen ja tasokas”

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä opintoihin. Noin 90 % vastaajista olivat tyytyväisiä opintojen toteutukseen, sisältöön, materiaaleihin ja oppimisympäristöön. Avoimissa vastauksissa kiiteltiin erityisesti toteutusten ja käytettyjen materiaalien monipuolisuutta.

- Toteutus oli hyvä kun annettiin vaihtoehtoja koronatilanteesta johtuen. Sisältö oli mielenkiintoinen vaihtelevan materiaalin takia. Oli luettavia ja kuunneltavia kirjoja. Erilaiset videot olivat vaihtelevia joka toi mielekkyyttä opiskeluun. Opiskelu ympäristö oli helppo vaikka en ole aikoihin käyttänyt tietokonetta.

Opiskelussa käytettäviin materiaaleihin liittyen nousi eniten esiin myös haasteita. Kirjallisuuden saaminen kirjastosta saattoi olla vaikeaa.

- Videot olivat erityisen hyviä! Harmi vain, että kirjallisuuden saamisessa oli omat haasteensa; kirjastoistakaan ei meinannut löytyä tarvittavia lähteitä. Onneksi kuitenkin sain lopulta myös kirjat.

Linkit materiaaleihin eivät aina toimineet ja kaikki materiaalit eivät myöskään olleet käytettävissä mobiilisti tai mobiilikäyttö oli hidasta. Lisäksi opinnoissa, joiden aihealue kehittyy nopeasti, käytetty materiaali arvioitiin osin vanhentuneeksi.

- Materiaalit olivat vanhoja mm vuodelta 2017, robotisaatio kehittyy aika kovaa.

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen koettiin helpoksi

Myönteisenä asiana opinnoista nousi esiin etenkin mahdollisuus suorittaa opintoja omassa tahdissa. Tämä mahdollisti työn ohessa opiskelun.

- Kurssi oli helppo käydä, vaikka olen kokoaikatyössä. Tehtäviä pystyi käymään omaan tahtiin eikä ryhmätöitä ollut, jotka sitovat enemmän yhteiseen aikatauluun.

Esiin nousi toisaalta myös toive erityisesti toisten työssä käyvien opiskelijoiden kohtaamisesta. Kaikki eivät myöskään pitäneet yksin opiskelusta.

- Ryhmäkeskusteluja olisi voinut käydä livenä enemmän. Olisin myös toivonut, että opiskelijat olisi jaoteltu ryhmiin eri tavalla. Olisin kaivannut muiden tehyläisten tai prolaisten välisiä keskusteluja kurssin eri aiheista.

Oppimisympäristöt saivat pääosin positiivista palautetta ja erityisesti etenemisen seuranta nostettiin hyvänä asiana esiin avoimissa vastauksissa.

- Toteutus oli hyvin selkeä kokonaisuus ja pystyi itse seuraamaan helposti omaa etenemistään. Sisältö oli laaja, monipuolinen ja tasokas. Kuitenkin kirjallisuuslähteiden kanssa oli pientä ongelmaa saatavuudessa.

Yhteistyö jatkuu keväällä 2021

Syksyn kokeilun aikana ilmoittautumisia seurattiin ja ammattiliitot toivat esille, että uuden kouluttautumismahdollisuuden lanseeraus jäsenistölle vaatii pitemmän ajan. Kokeilua päätettiin jatkaa keväällä ja samalla sitä laajennettiin. Uusina kumppaneina keväälle 2021 tulivat mukaan Insinööriliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Myös jäsenistöltä tuli toive, että opiskelu liiton tukemana olisi mahdollista jatkossakin.

- Hyvä ja sopivanmittainen kurssi. Toiveissa olisi lisää vastaavia liiton kautta käytäviä kursseja.

Teksti: Anne Lämsä (Turun ammattikorkeakoulu), Rika Nakamura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Sanna Simola (Turun ammattikorkeakoulu) & Paula Tyrväinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Jaa

Takaisin