25.10.2018

Sairaanhoitajaohjaajien digitaalinen palautteen antaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa aloitettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Workseed-raportointialustan pilotointi osana opiskelijoiden harjoittelua. Aikaisemmin käytössä ollut kirjallinen oppimissopimus siirrettiin Workseed-alustalle. Raportointialustalle opiskelijat kirjaavat omat harjoittelua koskevat tavoitteensa ja tekevät itsearviointinsa. Lue sairaanhoitajaohjaajien kokemuksia Workseedin toimivuudesta.

Kirjallinen Oppimissopimus oppimisen tukena

Noin kolmannes sairaanhoitajatutkinnon opinnoista on ohjattua harjoittelua sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa. Näillä harjoittelujaksoilla sairaanhoitajaopiskelijoiden pääasiallisina ohjaajina toimivat sairaanhoitajat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat tekevät harjoittelujaksoillaan kirjallisen Oppimissopimuksen sairaanhoitajan ammatillisten osaamiskuvausten pohjalta. Opiskelija kirjaa aluksi Oppimissopimukseensa harjoittelujaksoa koskevat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja harjoittelujakson lopussa itsearviointinsa. Harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja ja opettaja keskustelevat näistä oppimistavoitteista opiskelijan kanssa. Ohjaava sairaanhoitaja kirjaa oppimissopimukseen palautteensa opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Tämän kirjallisen Oppimissopimuksen lisäksi on suullinen palautekeskustelu opiskelijan, ohjaajan ja opettajan kanssa. Harjoittelujaksoilla on myös erilaisia tehtäviä näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä hoitotyössä.

Oppimissopimus digitaalisena  

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa aloitettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana pilvipalveluna toteutuvan Workseed-raportointialustan www.workseed.fi (kts. kuva 1.) pilotointi osana harjoittelua. Tälle alustalle siirrettiin aikaisemmin käytössä ollut kirjallinen oppimissopimus. Oppimissopimuksen nimi on Workseed-alustalla harjoittelupäiväkirja. Raportointialustalle opiskelijat ovat kirjanneet harjoittelun alussa omat harjoittelua koskevat tavoitteensa ja harjoittelun lopuksi itsearviointinsa. Harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja on voinut katsoa ja arvioida opiskelijan laatimia tavoitteita raportointialustasta hänen sähköpostiinsa tulleen linkin kautta.  Tälle alustalle ohjaava sairaanhoitaja antaa myös oman palautteensa opiskelijan osaamisesta. Raportointialusta ei kuitenkaan korvaa kasvotusten tapahtuvaa keskustelua ja palautteen antoa.

Kuva 1. Workseed-pilvipalvelun näkymä

Ohjaajien kokemuksia digitaalisesta Oppimissopimuksesta

Keväällä 2018 tehtiin sairaanhoitajaohjaajille kysely Workseed –raportointialustan toimivuudesta. Kysely toteutettiin Webropol-kyselyllä ja ohjaajavastaajia oli 13. Vastaajista lähes kaikki käyttivät sovellusta tietokoneella ja vain yksi käytti tietokoneen lisäksi puhelinta. Suurin osa vastaajista koki sovelluksen toimivan paremmin tietokokeella kuin puhelimessa.

Kaikki ohjaajat saivat järjestelmän lähettämän linkin sähköpostiinsa, josta he näkivät opiskelijan kirjaamiset. Harjoittelujakson alussa opiskelijan laatimat tavoitteet näkyivät hyvin ohjaajille tietokonenäytöllä. Samoin ohjaajat näkivät opiskelijan tekemän itsearvioinnin harjoittelun lopussa. Suurin osa vastaajista koki oman palautteensa kirjaamisen Workseed-alustalle helppona, mutta osa koki sähköisen kirjaamisen työläämpänä kuin käsin kirjoittamisen paperille. Osa ohjaajista olisi myös halunnut tarkat ohjeet, miten Workseed-alustalle kirjataan.

Tämän raportointialustan käyttöönoton koki osa vastaajissa haasteellisena:

  • Aikapula. Missä ihmeen vaiheessa kykenet koneelle istumaan ja kommentoimaan.
  • Paperiversio on helpompi. Sitä voi täyttää vaikka työpäivänä ruokatauon ohessa.

Suurin osa vastaajista koki tämän alustan kuitenkin helppona, nykyaikaisena ja ekologisena:

  • Helppo käyttää, vanhanaikaiset paperit sai unohtaa kun se oli netissä.
  • Nopea täyttäminen.
  • Helppo muuttaa omaa tekstiään, jos ensin kirjasi jotenkin hassusti tai asia jotenkin harjoittelun aikana muuttui.
  • Toisen tekstistä saa selvää paremmin kuin kynällä tehdystä käsialasta.
  • Helppo käyttää. Kaikki osapuolet näkivät omilla koneillaan/tunnuksillaan omista koneistaan, eikä tarvinnut siirrellä papereita toiselta toiselle. Ja koko ajan reaaliajassa pystyi tarkistaa, mitä toinen ohjaaja oli kirjannut tai opiskelija itse. Kaikkiaan hieno ja helppo juttu jota toivon jatkossa jokaiselle opiskelijalle!!!!!

Ohjaajat kokivat raportointialustan pääosin positiivisena, nykyaikaisena ja yksinkertaisena, mutta heidän mukaansa se kuitenkin vaatii käyttäjältään digitaalista osaamista ja rohkeutta.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa jatketaan ja laajennetaan tämän Workseed- raportointialustan käyttöä opiskelijoiden eri toimintaympäristöissä tapahtuvien harjoitteluiden raportoinnissa. Lisäksi sille tullaan miettimään myös uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Yhteistyössä Workseed –pilvipalvelun toimittajien kanssa on jo tähän mennessä saatu hyvin muokattua raportointialustaa opiskelijoita, ohjaajia ja opettajia palvelevaksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa jatketaan ja laajennetaan edelleen Workseedin erilaisia käyttömahdollisuuksia eri koulutusohjelmissa.


Teksti: Katri Hemminki, Lehtori,  Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala

Jaa

Takaisin