8.4.2019

Palautekysely CampusOnline-opettajille

Lähes 85 prosenttia opettajista suosittelisi kollegoilleen opintojaksojen tarjoamista CampusOnlinessa. Monelle opetuksen siirtäminen kokonaan verkkoon tarjoaa jo itsessään positiivisen haasteen kehittää omaa pedagogista osaamistaan. Lisäksi opettajat kokevat, että eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuva opiskelijajoukko on usein aidosti kiinnostunut opintojakson sisällöistä.

Syksyllä 2018 CampusOnlinessa oli tarjolla 68 opintojaksoa, joiden opettajat olivat osallistuneet eAMK-hankkeen Laadukas verkkototeutus -valmennukseen. Lukukauden lopuksi opettajilta kerättiin palautetta liittyen valmennukseen ja opettamiseen CampusOnlinessa. Kyselyyn vastasi 38 opettajaa 18:sta eri ammattikorkeakoulusta.

CampusOnline-opetuksen rikkautena valtakunnallisuus ja monialaisuus

Monet kyselyyn vastanneista opettajista olivat päätyneet tarjoamaan opintojaksojaan CampusOnlinessa, koska he halusivat kehittää omaa verkkopedagogista osaamistaan, mihin eAMK-hankkeen valmennus antoi hyvän mahdollisuuden. Lisäksi moni näki CampusOnlinen tarjoavan tilaisuuden opettaa laajemmalle yleisölle omaa erityisosaamista, kun opintojaksot ovat tarjolla valtakunnallisesti. Toisaalta koska opintojaksolle osallistui opiskelijoita eri ammattikorkeakouluista, keskusteluun saatiin erilaisia näkökulmia, minkä opettajat kokivat rikkaudeksi. Opintojakso tarjosi siis opiskelijalle paitsi tilaisuuden hankkia erityisosaamista, mitä ei omassa ammattikorkeakoulussa ollut tarjolla, myös mahdollisuuden tarkastella opiskeltavaa ilmiötä eri näkökulmista, jos opintojaksolla oli eri alojen opiskelijoita eri paikkakunnilta.

Osa opettajista koki kuitenkin haastavaksi opettaa opintojaksolla, jolle osallistui opiskelijoita useista eri ammattikorkeakouluista. Monet nostivat esiin tekniset haasteet esimerkiksi järjestelmiin kirjautumisiin, digitaalisiin oppimisympäristöihin ja välineisiin liittyen. Näihin haasteisiin kiinnitti huomiota myös VISIO 2030 työryhmä, ja niitä ratkaistaan aktiivisesti muun muassa AJOA kehittämisohjelmassa (VISIO 2030 työryhmien raportit 2019). Lisäksi haasteeksi koettiin ammattikorkeakoulujen erilaiset opiskelu- ja arviointikulttuurit. Opettajat kertoivat huomanneensa, että eri ammattikorkeakouluissa on erilaisia tapoja esimerkiksi ohjeistaa kirjallisia tehtäviä. Toisaalta nostettiin positiivisena asiana, että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saivat opettajat tarkastelemaan kriittisesti omia vakiintuneita toimintatapoja.

CampusOnline – positiivinen haaste opettajalle

Opettajilta kysyttiin palautekyselyssä, suosittelisivatko he kollegoille opintojaksojen tarjoamista CampusOnlinessa. Lähes 85 prosenttia vastaajista suosittelisi. Monelle opetuksen siirtäminen kokonaan verkkoon tarjoaa jo itsessään positiivisen haasteen kehittää omaa pedagogista osaamista. Lisäksi koettiin, että eri ammattikorkeakoulujen opiskelijoista koostuva opiskelijajoukko on usein aidosti kiinnostunut opintojakson sisällöistä.

Yksi kyselyyn vastannut opettaja tiivisti oman kokemuksensa näin: “Itselle on ollut mielenkiintoista työskennellä eri alojen (5 alaa) ja eri oppilaitosten opiskelijoiden (9 AMK:ta) kanssa. Koska opiskelijat ovat valinneet tämän valinnaisena, niin he olivat myös hyvin motivoituneita opiskelemaan ja se on ollut ihan parasta tässä.

Osa opettajista suosittelisi opintojakson tarjoamista CampusOnlinessa sillä varauksella, että resursoinnin on vastattava lisääntyvään työmäärään. Opintojaksojen resurssoinnista ja opiskelijamäärästä vastaa kukin järjestävä ammattikorkeakoulu, joten käytäntöjä on monenlaisia. Haasteita resurssointiin aiheuttaa muun muassa vaikeus ennustaa opintojaksojen suosiota. Resurssoinnin taustalla on myös kysymys verkko-opetuksen arvostuksesta.

Yhteinen tavoitteemme: suomalaisesta työvoimasta maailman osaavinta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut tavoitteet, millaista korkeakoulutusta ja tutkimusta Suomessa on vuonna 2030. Tavoitteena on laadukas, vaikuttava ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimusjärjestelmä. Siihen päästään OKM:n nimeämien työryhmien mukaan muun muassa tarjoamalla koulutusta avoimesti ja joustavasti. (VISIO 2030 työryhmien raportit 2019.)

Ammattikorkeakoulut ovat vastanneet haasteeseen luomalla CampusOnlinen, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot. Syksyllä 2019 CampusOnlinessa opintojaksoaan tarjonnut opettaja tiivisti asian opettajan näkökulmasta seuraavasti: “Mielestäni tämä on hyvä keino jakaa opettajan osaamista valtakunnassa. Kaikkien ei tarvitse tarjota kaikkea, vaan on järkevää hyödyntää pienessä maassa resursseja yhteisesti asioissa, joissa se on mahdollista.”

Lähde

VISIO 2030 työryhmien raportit 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämien temaattisten valmisteluryhmien raportit. Viitattu 14.3.2019 https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Visiotyo%CC%88ryhmien+yhteinen+taustaraportti_v2.pdf/d69fc279-d6a9-626d-deac-712662738972/Visiotyo%CC%88ryhmien+yhteinen+taustaraportti_v2.pdf.pdf


Teksti: Tanja Piironen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja Katri Huovinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kuva: © agenturfotografin - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin