10.8.2018

Opiskelijat osaamismerkkien kokeilijoina ja kehittäjinä

Digitaalisten työvälineiden sujuva käyttö on keskeinen taito heti ammattikorkeakouluopintojen alussa. Monilla aloittavilla opiskelijoilla on tätä osaamista jo olemassa. Osaamismerkit ovat digitaalinen todiste, jolla opiskelija voi esittää ja todentaa hankkimiansa tietoja, taitoja, osaamista ja saavutuksia.

Osaamismerkeillä sujuvuutta opintojen alkuun

eAMK- hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista, jossa kehittämistyötä tehdään neljässä eri teemassa. Yksi hankkeen teemoista on Digiohjauksen kehittäminen ja tässä teemassa on työskennelty kokeilukulttuurin periaatteella. Digiohjauksen teemassa toteutettiin yhteisesti Savonia AMK:n johdolla opiskelijan digikyvykkyys- kysely (Kopeli 2018) sekä HAMKin sisäinen opiskelijan osaamismerkkipilotti.

Ammattikorkeakoulut pyrkivät edistämään opiskelijoiden sujuvaa opintojen aloittamista ja etenemistä opinnoissa sekä saamaan näkyviin opiskelijoiden aiemman osaamisen. Digitaalisten työvälineiden sujuva käyttö on keskeinen taito heti opintojen alussa. Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) pilotoitiin tähän kytkeytyen tietotyöosaamisen (TVT) osaamismerkkejä osana opintojen käynnistymistä syksyllä 2017. Osaamismerkkejä kehittivät HAMKin tietotyön opettajat sekä tietohallinnon toimijat (Nuutila, Salmia ja Lehto 2018; Salmia 2017). Pilottivaiheessa opiskelijoille tarjottiin seitsemän osaamismerkkiä, joista kuusi oli järjestelmän automaattisesti arvioitavia testejä ja yksi edellytti opettajan manuaalista arviointia. Monilla opiskelijoilla on jo opintoihin tullessa kertynyttä osaamista työelämästä, aiemmista opinnoista sekä harrastuksista. Osaamismerkit mahdollistavat näiden taitojen osoittamisen näytöin.

Kokemuksia osaamismerkeistä osaamisen näyttönä

Pilottiin osallistui opiskelijoita yhdeksästä koulutusohjelmasta. Opiskelijoilla on mahdollista liittää suorittamansa osaamismerkit Open Badge- osaamispassiin. Open Badge on Mozilla-säätiön kehittämä avoin standardi, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, saavutuksia ja taitoja, joita kartutetaan arjessa, työpaikalla, harrastuksissa ja monessa muussa kontekstissa. (Open Badge Passport 2018)

Pilottiin osallistuneet opiskelijat arvioivat TVT- osaamismerkkien soveltuvuutta osaamisen näyttönä osan eAMK- hankkeen kehittämistyötä. Palaute kerättiin Webropol-kyselyllä, joka jaettiin 255 pilottiin osallistuneelle opiskelijalle noin kaksi kuukautta osaamismerkkien suorittamisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 56 opiskelijaa. Vastausaktiivisuus jäi varsin vähäiseksi. Kysely muodostui taustatiedoista, opiskelumateriaalista, vaativuudesta, ohjauksesta, osaamisesta, hyödynnettävyydestä sekä kehittämisehdotuksista. Kyselyssä oli sekä suljettuja 3-5- portaisia väittämiä että avoimia kysymyksiä.

Palautekysely analysoitiin kahdesta eri näkökulmasta. eAMK –hankkeen toimijoiden tarkastelukulmana oli palaute yksittäisten osaamismerkkien toteutukseen ja hyödynnettävyyteen osaamisen näyttönä. Tulokset kuvattiin prosentteina, frekvensseinä sekä avoimena palautteena kehittäjille. Tehty kysely integroitiin myös osaksi liiketalouden Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät moduulia. Sen puitteissa kuusi opiskelijaa syvensi analyysiä käyttäen erilaisia tilastollisia menetelmiä kuten ristiintaulukointia (Pohjavirta, Puumalainen, Salonen, Tanskanen, Teppo  & Vänninmaja 2018).

Taulukko 1 Osaamismerkki mittaa hyvin korkeakoulun edellyttämää osaamista

Keskeinen mielenkiinnon kohde oli palaute siitä, miten TVT-osaamismerkit mittaavat korkeakoulun edellyttämää osaamista. Tietotyövälineistä käyttöjärjestelmä, tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka arvioitiin soveltuviksi osaamismerkeiksi, mutta niiden manuaalinen arviointiprosessi oli työläs ja tämä viivästytti tulosten valmistumista. Yhteisöllisten työvälineiden osaamismerkkien (WebEx, Skype, Google- ja O365- dokumentit) soveltuvuudesta osaamisen osoittamiseen oli täysin tai osittain samaa mieltä 69,1 - 76,9 prosenttia vastaajista. Vastaajista valtaosa (yli 75%) arvioi myönteisesti niin ikään Moodle-oppimisalustaan liittyvän osaamismerkin. Kielteisimmät arviot soveltuvuudesta osaamisen näyttämiseen saivat tässä pilotissa Yammer ja taulukkolaskennan osaamismerkit. Taulukkoon 1 on koottu opiskelijoiden vastaukset prosentteina sekä frekvensseinä.  (Pohjavirta T, Puumalainen V, Salonen V, Tanskanen E, Teppo J & Vänninmaja V. 2018)

Opiskelijat antoivat avoimissa vastauksissa runsaasti osaamismerkkikohtaista palautetta, jota voidaan hyödyntää merkkien kehittämisessä. Avoin palaute hyödynnettiin kuvailevana aineistona. Opiskelijat arvioivat Moodle- osaamismerkkiä avoimissa vastauksissa esimerkiksi seuraavasti:
Ihan uusi järjestelmä minulle, mutta nopeasti tullut tutuksi. Osaamismerkki syvensi hyvin ymmärrystä tämän käyttöön.
”Mielenkiintoinen tapa testata osaamista.

Opiskelijat mainitsivat arvioinnissa sisäistäneensä Moodlen käytön ja ydinasiat. He antoivat palautetta, että kyseinen osaamismerkki oli mielenkiintoinen, kiva, konkreettinen ja monipuolinen. Vastauksista ilmeni, että saavutettu osaamismerkki tuotti opiskelijoille mielihyvää ja onnistumisen kokemusta.

Pilotin puitteissa valtaosa (67 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista suoritti osaamismerkit näyttönä opetusmoduulin aikana. Näistä vastaajista neljännes suoritti merkin itsenäisesti ennen opintojen alkamista.  Suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja palautteeseen. Tärkeimmät ohjauskanavat olivat opiskelijoiden arvioimana sähköposti, keskustelupalsta ja verkkotapaamiset. Vertaistukea hyödynnettiin aktiivisesti.

Osaamismerkit osaksi opiskelijan starttipakettia ja digitaalista ohjausta

TVT- osaamismerkit on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi HAMKin digitaalista starttipakettia. Samankaltaisia suunnitelmia on myös laajemmin eAMK- verkoston korkeakouluissa. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella laitteisto ja käyttöjärjestelmä, Word, Excel ja PowerPoint osaamismerkit sopivat osaamisen näytöksi, mutta manuaalisen tarkastamisen vuoksi tulosten käsittely oli hidas prosessi. Tähän perustuen tutkitaan mahdollisuutta korvata nämä merkit jatkossa ECDL-suorituksella (European Certification of Digital Literacy). Nykyisten merkkien kehittämisen kohteita ovat palautteen mukaan tarkennetut ohjeet prosessista. Opiskelijat suosittelivat lisäämään osaamismerkkeihin harjoituksia ja toiminnallisia tehtäviä, joiden suorittamista materiaali tukee. Kyllä - ei tyyppiset tehtävät eivät opiskelijoiden mukaan mittaa osaamista riittävästi, mutta sen sijaan kuvakaappaukset näytöistä koettiin mielekkääksi tavaksi osoittaa osaaminen. Opiskelijat ehdottivat, että vastaavat osaamismerkit voisi olla myös kirjanpitoon, blogiin ja verkkosivuihin liittyen.

Osaamismerkkikokeilua on tarkoitus laajentaa TVT- osaamisen lisäksi muille alueille kuten opinnollistamiseen. Tulevaisuuden tavoite on käyttää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijan digitaalisessa ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa.

Teksti: Hely Kilpeläinen eAMK- hankkeen toimija, HAMK ja Kaisa Seppälä eAMK- hankkeen toimija, HAMK
Kuva: Ville Salminen, HAMK

Lähteet

ECDL – Kansainvälinen sertifiointi www-sivut. Luettu 23.5.2018. http://www.ecdl.fi/

Kopeli M. 2018. Kertyykö meillä oikeanlaista digikyvykkyyttä. Luettu 30.5.2018. http://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kertyyko-meilla-oikeanlaista-digikyvykkyytta/

Nuutila J, Salmia J & Lehto LK. 2018. Opiskelijan reppu täynnä digiosaamista- osaamismerkitkin sen jo kertovat. Luettu 30.5.2018. https://www.slideshare.net/JohannaSalmia/opiskelijan-reppu-tynn-digiosaamista-osaamismerkitkin-sen-jo-kertovat 

Open Badge Passport www-sivu. Luettu 24.5.2018. https://openbadgepassport.com/faq_fi/.

Pohjavirta T, Puumalainen V, Salonen V, Tanskanen E, Teppo J & Vänninmaja V. 2018. eAMK 1 Projektiraportti. HAMK Liiketalouden koulutus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät moduulin oppimistehtävä. Julkaisematon lähde.

Salmia Johanna 2017. Digitaaliset osaamismerkit opiskelijan oppimisen tukena. HAMK Unlimited Professional 11.11.2017. Luettu 30.5.2018. https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/digitaaliset-osaamismerkit/

Jaa

Takaisin