6.5.2019

Opiskelijapalaute CampusOnline-opintojaksoista syksyltä 2018

Otsikkokuva

Syksyllä 2018 pilotoitiin CampusOnline-portaali, jossa ammattikorkeakoulut saivat tarjota verkko-opetusta kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lukukauden lopuksi opiskelijoilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat CampusOnline-portaalista ja opintojaksoista, joille he olivat osallistuneet.

Ensimmäisenä syksynä tarjolla oli 68 opintojaksoa, joiden opettajat olivat käyneet eAMK-hankkeen Laadukas verkkototeutus -valmennuksen. Opiskelijoille kohdennettuun kyselyyn saatiin 465 vastausta yhteensä 51 eri opintojaksolta.

Palaute CampusOnline-portaalista

CampusOnline-portaaliin on koottu tarjolle eri ammattikorkeakoulujen verkko-opintojaksoja. Kun opiskelija löytää itseään kiinnostavan opintojakson, hän siirtyy portaalissa olevan linkin kautta ammattikorkeakoulun omille sivuille, missä tapahtuu varsinainen ilmoittautuminen. Vaikka ilmoittautumisjärjestelmissä on eroja, 97 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, että ilmoittautuminen opintojaksolle oli helppoa.

Kyselyn perusteella opiskelijoille on tärkeää, että portaalissa oleva opintojaksokuvaus on selkeä ja riittävän tarkka. Erityisesti pitää käydä selväksi, minkä alan opiskelijoille opintojakso soveltuu ja mitä ennakko-osaamista vaaditaan. Portaalin kehittämiseksi opiskelijat ehdottivat parannuksia opintojaksojen hakutoimintoihin. Lisäksi toivottiin, että tieto opintojaksolle hyväksymisestä tulisi mahdollisimman pian.

Palaute opintojaksoista

Koska eAMK-hankkeessa yksi tavoite on verkko-opetuksen laadun kehittäminen, haluttiin kyselyssä kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia opintojaksosta. Tavoitteena oli selvittää, miten laadukkaiksi opiskelijat kokivat opintojaksot, joille osallistuivat. Verkko-opetuksen laatukriteereiden pohjalta kyselyyn laadittiin väitteitä, joihin opiskelijat vastasivat likertin asteikolla, kuinka yksimielisiä he ovat väitteen kanssa.

Yleisesti opiskelijat pitivät opintojaksoja laadukkaina. 85 prosenttia vastaajista oli esimerkiksi sitä mieltä, että opintojakson sisällöt ja työtavat tukivat osaamistavoitteiden saavuttamista, ja vain noin kolme prosenttia oli sitä mieltä, etteivät sisältö ja työtavat tukeneet osaamistavoitteiden saavuttamista. Samansuuntaisesti opiskelijat vastasivat muun muassa opintojakson tehtäviä, vuorovaikutusta sekä oppimisympäristön käytettävyyttä ja ulkoasua koskeviin väittämiin.

Eniten hajontaa vastauksissa oli koskien opintojakson arviointia. Edelleen suurin osa vastaajista oli väitteiden kanssa samaa mieltä eli piti arviointia jatkuvana ja monipuolisia menetelmiä hyödyntävänä. Vastaajista noin 12 prosenttia oli sitä mieltä, ettei arviointi ollut jatkuvaa, ja 13 prosenttia oli sitä mieltä, ettei arvioinnissa hyödynnetty monipuolisia menetelmiä. Avointen vastausten perusteella vaikuttaa, että opiskelijat kaipaisivat lisää ohjausta itsearviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

Joskus opettajat ovat huolissaan, että verkko-opetuksessa ei ole vuorovaikutuksellisuutta ja että se olisi kasvotonta ja jollakin tavalla kliinistä. Opiskelijoiden avoimien vastauksien perusteella näin ei todellakaan näyttäisi olevan. Moni kiittelee innostavia ja asiantuntevia opettajia, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuden oppia jotakin, mitä opiskelija ei välttämättä olisi muuten lainkaan saanut omaan osaamisreppuunsa.

Opiskelijat suosittelisivat CampusOnlinea kavereilleen

Kun opiskelijoilta kysyttiin, suosittelisivatko he CampusOnline-opintoja kavereilleen, 99 prosenttia vastasi suosittelevansa. Toki opiskelijat edelleen varmasti arvostavat myös perinteistä lähiopetusta, mutta CampusOnline-tarjonnalla on onnistuttu laadukkaasti vastaamaan opiskelijoiden tarpeeseen opiskella joustavasti. Joustoa tarvitaan esimerkiksi, kun valmistuminen on lähellä tai kun opiskelijan elämäntilanteen vuoksi on vaikea osallistua lähiopetukseen. Lisäksi opiskelijat erityisesti arvostivat mahdollisuutta opiskella opintojaksoilla, jollaisia ei ole omassa ammattikorkeakoulussa tarjolla. CampusOnline-opintojaksojen rikkautena pidettiin sitä, että päästiin tutustumaan muiden oppilaitosten opetukseen ja että opintojaksoilla oli mahdollisuus vuorovaikutukseen eri alojen opiskelijoiden kanssa ja verkostoitumiseen valtakunnallisesti.

Palaute sekä CampusOnline-portaalista että opintojaksoista oli oikein positiivista. Opiskelijat kokivat, että CampusOnline-portaalissa ollut tarjonta sujuvoitti opinnoissa etenemistä ja toi tarvittavaa joustoa opiskeluun. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä opintojakson sisältöihin ja laatuun. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen laadukkaalle yhteiselle verkkotarjonnalle on tilausta ja se hyödyttää opiskelijaa.

Teksti: Tanja Piironen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja Katri Huovinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kuva: © madpixblue - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin