27.2.2018

Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille

Oppimisen uusi ekosysteemi - eAMK-hankkeessa (eamk.fi) ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yksi toimenpide työelämäläheisten oppimisen ekosysteemien rakentamisessa on digimentoroinnin toimintatapojen kartoitus ja kehittäminen - erityisesti opiskelija-työelämä -rajapinnoilla.

Centria-ammattikorkeakoulun vetämässä toimenpiteessä kerätään parhaillaan korkeakoulujen ja yritysten kokemuksia mentoroinnista digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Tutkimushaastattelujen avulla luodaan kokonaiskuvaa digimentoroinnin toimintakentästä ja sen hyvistä käytänteistä. Samalla verkostoidutaan mentoroinnin toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.  Yhteistyökumppanina toimenpiteessä toimii esimerkiksi EMCC Finland ry, jonka emojärjestö on European Mentoring and Coaching Council.

Mikä digimentorointi?

Digimentorointi määritellään tässä yhteydessä kahden tai useamman henkilön väliseksi yhteistyöksi, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella (esim. työelämävalmiudet) ja jakaa osaamistaan hyödyntäen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja -työkaluja. Perustutkinto-opiskelijan mentorina voi toimia YAMK:n opiskelija, alumni tai työelämän edustaja. Mentoroinnissa hyödynnetään erilaisia muotoja, kuten ryhmä- ja vertaismentorointia sekä ristiinmentorointia, jossa osallistujat tulevat eri korkeakouluista, eri organisaatioista ja eri aloilta.

Mentorointi digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä

Centria-ammattikorkeakoulu on kehittänyt digimentorointia erilaisissa hankkeissa ja kokeiluissa vuodesta 2004 alkaen. Termit ovat vaihtuneet 2000-luvun alkuvuosien verkkomentoroinnista virtuaalimentoroinnin ja eMentoroinnin kautta digimentorointiin. Edelleen ollaan saman kiinnostavan kysymyksen äärellä: miten oppijan - olipa hän opiskelija, opettaja tai yrittäjä/työelämäedustaja - osaamisen kehittymistä voidaan tukea modernin mentoroinnin toimintatapojen ja työvälineiden mahdollisuuksin. (Leppisaari 2017a.)

Meneillään olevissa teemahaastatteluissa on ollut erinomainen tilaisuus pohtia, mitä lisäarvoa digi voi tuoda mentorointiin. Perinteisellä kokeneemman ja aloittelevan henkilön kahdenvälisellä kasvokkaisella mentoroinnilla on edelleen oma paikkansa ja tehtävänsä mentoroinnin perusmuotona. Digitalisoituvat oppimis- ja toimintaympäristöt haastavat kuitenkin mentorointia uudistamaan toimintatapojaan. Miten mentorointi taipuu yhteiskunnan rakennemuutoksiin ja digitalisaatioon? Miten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia voidaan soveltaa mentorointiin? Mitä hyötyä digitaalisten toimintatapojen ja -välineiden liittämisestä mentoroinnin toimintamalliin voisi olla?

Aikaisempien tutkimusten (Leppisaari 2017b; Leppisaari, Mahlamäki & Vainio 2008; Vainio & Leppisaari 2010; Binkley ym. 2012; Owen 2013) ja kokeilujen pohjalta hyötyjä, joita moderni mentorointitoiminta digitaalisine toimintatapoineen ja välineineen voi tuoda mentorointiin, voidaan peilata seuraaviin väittämiin:

 • lisää ryhmämentorointimahdollisuuksia
 • lisää vertaismentorointimahdollisuuksia
 • lisää organisaatioiden välisiä mentorointimahdollisuuksia
 • toimintamalleja ja mentorointiohjelmia voidaan skaalata
 • osallistumismahdollisuudet mentorointiohjelmiin laajenevat (tasavertaisen osallistumismahdollisuuden varmistaminen)
 • mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa monialaisesti
 • mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa verkostoissa
 • lisää kansainvälisiä mentorointimahdollisuuksia
 • aktorin / mentorin digitaidot kehittyvät
 • aktorin / mentorin tunnetaidot digitaalisissa ympäristöissä ja empaattisen verkkotyöskentelyn taidot kehittyvät
 • aktorin / mentorin taidot luottamuksellisten henkilösuhteiden rakentamiseen ja säilyttämiseen digitaalisissa toimintaympäristöissä kehittyvät

eRyhmämentorointi testausalustana

Maaliskuussa 2017 otettiin digimentoroinnin kehittämistyössä merkittävä askel: ensimmäiset eMentorit ja eAktorit ammattikorkeakoulukentällä valmistuivat. Tämän mahdollisti eMentoroinnin kehittäminen korkeakouluopintojen työelämän rajapinnassa -hanke, jossa Centria- ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet digioppimisen menetelmin eMentorointikoulutuksen (5 op). Toimintamallissa ammattikorkeakoulun yamk-opiskelijat ja alumnit toimivat osana johtamisopintojaan mentoreina perustutkinto-opiskelijoille tukien heidän siirtymistään työelämään.

Opintojaksolla opiskelleet ovat kokeneet, että eMentoroinnille on yhteiskunnallinen tilaus. Digitaalisuus on tullut työmarkkinoille voimakkaasti. Digitaalistuvaan työelämään tarvitaan monipuolisia digitaitoja, joita eAktorit ja eMentorit ovat päässeet koulutuksessa yhdessä ottamaan haltuun ja näin kehittämään omia työelämävalmiuksiaan. (Rajander 2017). Eräs eMentori kuvaa koulutuksen loppureflektiossaan: "Kaikista näistä digimenetelmistä saadut kokemukset ovat arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoilla, kun tietää että välillä voi mennä rohkeasti kohti uutta ja tuntematonta". Tähänastisista tuloksista löytyy tietoa hankkeen loppujulkaisusta: Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! : eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa (Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121821735). eRyhmämentoronnin kehittämistyö jatkuu eAMK-hankkeessa em. kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Digimentoroinnin vertaiskehittäminen

Opiskelijan digimentorointi ja valmennus -toimenpiteessä tullaan benchmarkkaamaan mentoroinnin toimintatapoja ammattikorkeakoulujen ja yritysten toteuttamien mentoroinnin mallien avulla. Vertaiskehittäminen tapahtuu yhdessä sovittavalla tavalla (esim. eAMK-työpajoissa ja/tai virtuaalibechmarkkauksena) syksyn 2018 aikana. Tämä kaikille avoin kehittämisfoorumi tukee digimentoroinnin leviämistä amk-kenttään. Samalla vertaiskehittämisessä työstetään digimentoroinnin laatukriteereitä opiskelijan, koulutusorganisaation ja työelämän näkökulmasta.

Meneillään (2/2018) olevien digimentoroinnin teemahaastattelujen pohjalta näyttää siltä, että korkeakouluissa ja yrityksissä ollaan erittäin kiinnostuneita digiajan mahdollisuuksien hyödyntämisestä mentoroinnissa. Ihannetilanne on se, että opiskelija pääsee jo opiskeluaikana vaiheittain tutustumaan mentorointiin, ensin aktorina, sitten mentorina ja digimentoroinnin kehittäjänä. Näin hän vie mukanaan työelämään osaamista, jota virtuaalitiimityöskentelyssä ja jatkuvassa osaamisen kehittämisessä tarvitaan.

Opiskelijan digimentorointi ja valmennus -toimenpiteen vastuuhenkilöt:
Irja Leppisaari, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu, irja.leppisaari@centria.fi
Satu Hangasmaa, projektipäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu, satu.hangasmaa@centria.fi

Teksti: Irja Leppisaari, Centria-ammattikorkeakoulu
Kuva: © anyaberkut - stock.adobe.com

Lähteet

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. 2012. Defining twenty-first century skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17-66). Dordrecht: Springer.

Leppisaari, I. 2017a. eMentoroinnilla osaamista tulevaisuuden työelämään. Centria Bulletin 3/2017. Luettu 5.2.2018. Saatavilla: https://centriabulletin.fi/puheenvuorot/#eMentoroinnilla osaamista tulevaisuuden ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n.

Leppisaari, I. 2017b. Exploring principles of successful eGroup mentoring on the interface of higher education and working life. In J. Dron & S. Mishra (Eds.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 391-404). Vancouver, British Columbia, Canada: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved 5.2.2018 from https://www.learntechlib.org/p/181209/.

Leppisaari, I., Mahlamäki-Kultanen, S. & Vainio, L. 2008. Virtuaalinen ryhmämentorointi ammattikorkeakouluopettajan osaamisen kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus 28(4), 278-287.

Owen, H. D. 2015. Making the most of mobility: virtual mentoring and education practitioner professional development. Research in Learning Technology, 23(1), 2556.

Rajander, T. 2017. Ideakuulutuksen satoa: eMentoroinnin tulevaisuutta luodaan nyt. Blogikirjoitus. Sitra. Luettu 5.2.2018. Saatavilla: https://www.sitra.fi/blogit/ideakuulutuksen-satoa-ementoroinnin-tulevaisuutta-luodaan-nyt/.

Vainio, L. & Leppisaari, I. 2010. e-Mentoring - opportunity to build a virtual learning community with teachers. In D. Clutterbuck & Z. Hussain (Ed.) Virtual coach, virtual mentor, Information Age Publishing, Charlotte, NC, 177-187.

Jaa

Takaisin