19.3.2019

Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta

Miltä yhteinen verkko-opintotarjonta ja ristiinopiskelu näyttävät opettajien näkökulmasta? Anitta Kääriäinen JAMK:sta haastatteli yhdeksää opettajaa neljästä eri ammattikorkeakoulusta, jotka ovat opettaneet CampusOnline-tarjonnan opintojaksoilla. Kirjoituksen lopussa kootusti opettajien vinkit CampusOnlinen verkko-opintojaksoille.

eAMK-hankkeessa toteutettu ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjontaportaali CampusOnline tuo opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskella ristiin opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskelijat ovatkin ottaneet yhteisen verkkotarjonnan ilomielin vastaan. Syksyn 2018 opintotarjonnan opiskelijapalautteen mukaan 99 % opiskelijoista suosittelisi CampusOnline.fi -portaalin opinto-ja opiskelutovereilleen (Forss, M., Huovinen, K. & Piironen, T. 2019).

Mutta miltä yhteinen verkko-opintotarjonta ja ristiinopiskelu näyttävät opettajien näkökulmasta? Haastattelin yhdeksää opettajaa neljästä eri ammattikorkeakoulusta, jotka ovat opettaneet CampusOnline-tarjonnan opintojaksoilla ja kysyin heidän kokemuksiaan. Haastattelun tavoitteena oli selvittää opettajien näkökulmia, kokemuksia ja ideoita ristiinopiskeluun liittyvien opintohallinnollisten ohjeistuksien laatimisen tueksi.

Opintotarjonta ja vuosikello

CampusOnlinen opintotarjonnan suunnittelussa haasteellisena pidettiin opintojaksojen toteutumisen ennakointia. Sama opintojakso saattoi olla tosi suosittu kesätarjonnassa, kun taas syksyn tarjonnassa sama opintojakso jäi vajaaksi tai se ei toteutunut ollenkaan. Näin opettajalle varatut resurssit jäivät käyttämättä ja tuntisuunnitelmat menivät uusiksi.

Yhteisen opintotarjonnan osalta opettajat toivoivat enemmän korkeakoulukohtaista profiloitumista, ”kaikkien ei tarvitse tarjota kaikkea”. Pari opettajaa mainitsi haasteellisena sen, että yhteisen tarjonnan opintojaksoille ilmoittautumisten vuosikello (kesä, syksy, kevät) ei täsmännyt oman ammattikorkeakoulun lukukausiaikatauluun. Tällöin saattoi käydä niin, että opintojakso oli alkanut ja CampusOnlinen kautta tuli opintojaksolle vielä uusia opiskelijoita. Opintojaksojen toteuttamisessa tarvittiin joustavuutta. Toisaalta CampusOnlinen opintotarjottimella on myös non-stop opintotarjontaa, joissa opiskelijat voivat aloittaa opiskelun oman aikataulun mukaisesti.

Ohjaus ja opetus

Ohjauksen näkökulmasta opettajat kertoivat, että opetus CampusOnlinen opintojaksoilla ei poikkea millään lailla ”normiopetuksesta”. Päinvastoin muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat rikastuttivat muun muassa ryhmätöiden sisältökeskusteluita. Opinnoissa tapahtui siten myös toisilta oppimista, ja opintojaksopalautteiden mukaan opiskelijat itsekin pitivät monialaisista ryhmistä.

CampusOnlinen opintotarjonnassa on paljon kaikille sopivia opintojaksoja, joissa ei ole edeltävien tietojen ja taitojen vaatimuksia. Näiden opintojaksojen tehtävien laatimisessa osa opettajista koki haasteena arvioida opiskelijoille laadittavien tehtävien kuormituksen. Opiskelijat saattoivat olla eri aloilta ja taustoilta. Opettajan omin sanoin: ”opintojakson laajuus 5 op ei ole työmäärällisesti kaikille 5 op”.

Opettajien oman ammattikorkeakoulun ohjattavien opiskelijoiden näkökulmasta toivottiin jatkuvuutta CampusOnlinen opintotarjontaan. Tutor-opettaja oli ohjannut opiskelijaa suorittamaan toisen ammattikorkeakoulun opintojakson, koska se sopi ajankohdallisesti ja sisällöllisesti opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Kotikorkeakoulussa ei ollut kyseistä opintojaksoa juuri sinä lukukautena tarjonnassa. Seuraavana lukukautena ohjaava opettaja oli ehdottanut toiselle opiskelijalle samaa toimintatapaa, mutta kyseistä opintojaksoa ei enää ollutkaan tarjolla kyseiselle lukukaudelle.

Ohjauksen näkökulmasta osa opettajista piti tärkeänä myös opiskelijan opintosuunnitelman ennakkohyväksyntää (HOPS-keskustelu) hyväksiluvun kannalta. Yhteisten opintotarjottimien opintotarjonta on hyvin laaja (CampusOnline ja muut korkeakoulun opetusyhteistyöverkostot). Opiskelijan olisi hyvä istahtaa ennen opintoihin ilmoittautumista tutor-opettajan juttusille ja käydä läpi, mitä opintoja kannattaisi ottaa mistäkin tarjonnasta. Näin opiskelijakin saa varmuuden, että suoritus tulee esimerkiksi korvaamaan jonkun opiskelijan opetussuunnitelmassa olevan pakollisen opintojakson.

Tukipalvelut

Opettajat tarvitsivat tukipalveluja lähinnä opintotarjonnan saamiseksi CampusOnline-portaaliin. Toimintatavat vaihtelivat eri korkeakouluissa. Joissain tarjonta koottiin koordinoidusti ja toinen toimintatapa oli, että opettajat itse huolehtivat tarjontatietojen lähettämisen CampusOnline.fi -portaalin ylläpitäjille Turun ammattikorkeakouluun.

Exam-tenttitilojen yhteiskäyttö (*) pidettiin tärkeänä asiana saada toimimaan. Sujuva Exam-tenttiminen edesauttaa niin opettajan työtä kuin opiskelijan entistä sujuvampaa, paikkakunnasta riippumatonta tenttimismahdollisuutta ristiinopiskelussa.

Ristiinopiskelun kehittämishankkeessa kehitetään (tausta)järjestelmäriippumaton, valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja palveluväylä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan myös joustavan opintojen suorittamisen mahdollistavat Exam-tenttiakvaariot sähköiseen tenttimiseen (Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke n.d.). Kun nämä edellä mainitut uudet toimintatavat saadaan käytäntöön, yhteisen tarjonnan hallinnointityö ja opiskelijoiden ristiinopiskelun opintopolku sujuvoituu entisestään.

Opettajat kiittelivät eAMK-hankkeen tuottamia tukipalveluja verkkototeutuksien suunnittelussa ja kehittämisessä. Osa haastattelemistani opettajista oli osallistunut eAMK-hankkeessa toteuttamiin Laadukas verkko-opintojakso -valmennuksiin. Hyvänä lisänä pidettiin verkkototeutusten arviointityökalua sekä laatukriteeristöä.

Kaiken kaikkiaan kaikki haastatellut opettajat pitivät yhteistä CampusOnline -tarjontaa hyvänä palveluna opiskelijoille. Opettajat kokivat rikkautena ja vaihteluna, että opintoihin osallistuu korkeakouluopiskelijoita muistakin kuin oman korkeakoulun opiskelijoita. Korkeakoulujen yhteinen opintotarjonta mahdollistavat opiskelijoille joustavammat opintopolut omien tavoitteidensa ja kiinnostuksiensa mukaisesti. Haastattelussa selvisi, että kaksi opiskelijaa valmistui puoli vuotta suunnitelmiaan aiemmin, koska CampusOnlinestä löytyi heille tutkintoon sopiva, puuttunut pakollinen opintojakso.

10 hyvää käytännettä opettajalta opettajalle

 • Kokeile tehdä opintojakson sisältökuvauksesta lyhyt esittelyvideo tekstin tueksi. Kerro esittelyvideolla opintojakson sisällöstä sekä toteutus- ja suoritustavoista.
 • On hyvä, että selkeä toteutusaikataulu, deadlinet tehtäville ja kaikki tehtävät näkyville heti opintojakson alussa.
 • Ilmoita selkeästi ennakkoon verkko-ohjausajat ja työväline, jota kautta ohjaus toteutetaan.
 • Avaa opintojakson oppimisympäristön työtila opiskelijoille viikkoa ennen aloitusta ja pyydä opiskelijoita tutustumaan etukäteen sisältöihin, jotta toteutuksen aloitus helpottuu.
 • Kannattaa kokeilla laittaa oppimistehtäviin eri tason tehtäviä:
  • perustaso, jotka tekemällä saa suorituksen
  • laajempi taso, jotka tekemällä on mahdollisuus saada hyvä arvosana
  • ylimääräiset tehtävät, jotka tekemällä voi korottaa arvosanaa
 • On suositeltavaa nauhoittaa webinaarit ja tallentaa ne oppimisympäristöön.
 • On hyvä muistaa, että opintojaksojen opetuksen yhteistoteutus tiivistää yhteistyötä ja silloin opitaan toisilta. Yhteistoteutuksessa ryhmien yhdistäminen eri paikkakunnilta reaaliaikaisesti onnistuu striimauksella eli suoratoistolla.
 • Raportointitehtävissä kannattaa antaa opiskelijalle mahdollisuus käyttää kotikorkeakoulun raportointipohjaa ja -ohjeistusta (tehtävän palautuksessa linkki kotikorkeakoulun raportointiohjeisiin).
 • Opiskelijapalautteen mukaan WhatsApp toimii hyvänä ohjausvälineenä verkko-opintojaksoilla.
 • Opiskelijapalautteen mukaan myös tehtävien opinnollistaminen (esimerkiksi työpaikkalähtöisesti) koettiin mielekkääksi, opiskelijat saivat suorituksistaan kiitettävät arvosanat.

(*) EXAM
Tenttivierailu - Opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa tentin oman korkeakoulun Examilla, mutta varaa jonkun toisen korkeakoulun tenttitilasta itselleen sopivan tenttiajan.
Yhteistentti - Tentin tekoon tai suorittamiseen osallistuu tentaattoreita tai opiskelijoita use-ammasta Exam-korkeakoulusta hyödyntämällä yhteiskäyttöisyyttä oman organisaation Exam-järjestelmän kautta.


Lähteet

Forss, M., Huovinen, K. & Piironen, T. 2019. Syksyn 2018 CampusOnline.fi opiskelijapalautekysely.

Hautakangas, S., Kallio, L. 2018. Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteis-työtä. Ristiinopiskelun kehittämishanke. Viitattu 28.2.2019. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817&preview=/29753817/80944747/Exam_IT-p%C3%A4iv%C3%A4t%20esitys.pptx

Kääriäinen, A. 2019. eAMK ristiinopiskelun kehittämispilotti. CampusOnline.fi - Opettajan näkökulmat, kokemukset ja ideat opintohallinnollisten ohjeistuksien laatimisen tueksi. Haastatel-tu JAMKin, SAMKin, SeAMKin ja Karelia-amkin opettajia, yhteensä 9 henkilöä. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/

Verkkototutuksien arviointityökalu. eAMK-hanke. N.d. Viitattu 28.2.2019. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake/

Verkkototutuksien laatukriteerit. eAMK-hanke. N.d. Viitattu 28.2.2019. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/

 


Teksti: Anitta Kääriäinen, koordinaattori, eAMK ristiinopiskelun kehittämispilotti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva: © everythingpossible - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin