23.4.2020

Nonstop ei stoppaa kesäksikään

Opiskelu monimuotoistuu ja opiskelijat tarvitsevat yhä enemmän joustoa opintoihin. Yksi tapa tarjota joustoa ovat verkossa tarjolla olevat nonstop-opintojaksot.

Huhtikuussa 2020 nonstop-opintojaksoja oli CampusOnlinessa tarjolla 88 kappaletta, mikä on noin 15 % kevään ja kesän tarjonnasta. Eri ammattikorkeakouluissa nonstop-opintojaksot kuitenkin ymmärretään ja järjestetään hieman eri tavoin. eAMK-hankkeessa selvitimme kyselyllä opettajilta, mitä heidän ammattikorkeakoulussaan nonstop-toteutuksella tarkoitetaan ja miten niitä pyöritetään käytännössä.

Kun kysyimme opettajilta, millaisia haasteita nonstop-opintojaksoihin liittyy, yksi opettaja vastasi, että organisaation tietämättömyys. Olisikin mielekästä, että ammattikorkeakouluissa olisi yhteinen näkemys siitä, mitä tarkoitetaan nonstop-opintojaksolla. Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että olennaisinta nonstop-opintojaksossa on, että sen voi aloittaa milloin vain ja suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin. Joissakin korkeakouluissa on tosin annettu suositusaikoja opintojakson suorittamiselle ja joissakin opintojakso toimii lukuvuoden kerrallaan eli opintojakso pitää olla suoritettu lukuvuoden loppuun mennessä. Koko kesän yli järjestettävät nonstop-toteutukset voivat olla opettajille ongelmallisia vapaajaksoja ajatellen.

Suurin osa nonstop-toteutuksista on rakennettu niin, että palaute tehtävistä on ainakin osittain automatisoitu, eikä opiskelu välttämättä vaadi opettajan aktiivista läsnäoloa. Nonstop-opintojaksoilla opettajat kokevatkin haasteeksi, ettei ole mahdollista antaa juurikaan palautetta eikä jatkuva arviointi toteudu. Tämä koskee etenkin niitä opintojaksoja, joille osallistuu suuri määrä opiskelijoita.

On kiinnostava pohtia, mikä on opettajan rooli nonstop-opintojaksoilla. On selvää, että opintojakson rakentaminen oppimisympäristöön vaatii paljon työtä, mutta voiko opettaja olla nonstop-toteutuksella yhtä lailla oppimisen ohjaaja kuin perinteisillä opintojaksoilla? Kyselyn perusteella jotkut opettajat ohjaavat tai ainakin seuraavat aktiivisesti opiskelijoiden työskentelyä oppimisympäristössä. Yksi vastaajista kertoi käyvänsä seuraamassa opiskelijoiden edistymistä jopa päivittäin, kun taas toinen opettaja kertoi käyvänsä tarkistamassa suoritukset muutaman kerran lukukaudessa. Suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista oli varannut viikoittain aikaa opintojaksolle. Suuret osallistujamäärät tuovat luonnollisesti paljon työtä, ja tämä tulee huomioida työskentelymenetelmissä tai, jos mahdollista, resurssoinnissa.

Toinen mielenkiintoinen piirre nonstop-toteutuksissa on, että suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista on sitä mieltä, ettei nonstop-toteutuksiin voi rakentaa vuorovaikutusta opiskelijoiden välille. Toisaalta yksi opettaja vastasi kyselyssä, että hänen nonstop-opintojaksollaan on paitsi yksilö- myös pari- ja ryhmätyöskentelyä. Joidenkin vastaajien mukaan myös vertaispalautteen antaminen ja keskustelupalstat ovat käytössä. Toistaiseksi nonstop-opintojaksoina on siis tarjolla paitsi yksinäisesti ja itsenäisesti suoritettavia toteutuksia, joilla saa lähinnä automatisoitua palautetta, myös vuorovaikutteisia toteutuksia, joilla on tarjolla myös opettajan ohjausta ja palautetta.

Verkossa suoritettavat nonstop-opintojaksot edistävät osaltaan avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista. Koska nonstop-opinnot sopivat hyvin opinnoiksi, joita tarjotaan myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, on tärkeää, että nonstop tarkoittaa meille samaa. Kyselyjen ja eAMK-hankkeessa käytyjen keskustelujen pohjalta määrittelemme nonstop-opintojakson seuraavasti:

Nonstop-opintojakso on verkossa toteutuva opintojakso, jonka opiskelija voi aloittaa joustavasti toteutuksen voimassaoloaikana. Nonstop-opintojakson suoritusaika ei noudata korkeakoulujen perinteisiä lukukausirajoja, mutta toteutuksella saattaa olla oma selkeästi ilmoitettu alkamis- ja päättymispäivä. Nonstop-opintojaksolla voidaan rajoittaa opiskelijamäärää ja opiskelijan opiskeluaikaa. Nonstop-opintojaksolla voi opiskella joka päivä mihin vuorokauden aikaan tahansa, mutta ei välttämättä vuoden ympäri. Opintojakson tehtävien, arvioinnin ja ohjauksen osalta nonstop-opintojakso noudattaa samoja periaatteita kuin muutkin opintojaksot.

Teksti: Taina Sjöholm, Novia-ammattikorkeakoulu, Tanja Piironen, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Katri Huovinen Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kuvituskuva: © momius - stock.adobe.com 

Jaa

Takaisin