28.5.2018

Miten eri ammattikorkeakoulut voisivat profiloitua verkko-opetuksessa?

Kyselyllä selvitettiin mihin koulutusaloihin, -ohjelmiin tai teemoihin ammattikorkeakoulut haluaisivat tulevaisuudessa erikoistua verkko-opetuksessaan. Suosituin ala amk-tutkinnoissa oli sosiaali- ja terveysala ja yamk-tutkinnoissa liiketalouden alan.

EU:n ”Innovaatiounioni – Eurooppa 2020” kehottaa eurooppalaisia yliopistoja erikoistumaan ja profiloitumaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on juuri määrittelemässä Suomen korkeakoulujen tavoitetilaa vuoteen 2030 yhdessä vientiteollisuusliittojen ja Tekniikan Akateemiset TEK:n kanssa. Vientiliitot ja TEK painottavat, että tehokkaammalla korkeakoulujen erikoistumisella ja yritysyhteistyöllä voidaan edistää huippuosaamista ja sen hyödyntämistä. Työn jaolla voidaan taata koulutuksen ja tutkimuksen laatu vähenevien resurssien maailmassa. (Teknologiateollisuus 2017.)

OKM:n ja korkeakoulujen kauden 2017-2020 sopimusneuvotteluissa korostettiin liiallisen päällekkäisen koulutustarjonnan poistamista ja työnjaon selkeyttämistä muiden korkeakoulujen kanssa. Samoin tähdennettiin korkeakoulun analyysia siitä, millä aloilla sen toiminnan laatu tukee parhaiten työelämää. (OKM 2015.)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tekee vuosina 2018-2019 arvioinnin korkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämisestä ja profiloinnista (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus 2018).

eAMK-hankkeessa on jo mietitty ammattikorkeakoulujen profilointia. Syksyllä 2018 lähetettiin kaikille ammattikorkeakouluille kysely siitä, minkä teeman, alan tai alojen verkko-opetukseen ne haluaisivat tulevaisuudessa erikoistua ja mitä 100-prosenttisesti verkossa tarjottavia opintojaksoja niillä sillä hetkellä oli.  Kyselyssä pyydettiin tietoja sekä alemmasta että ylemmästä amk-tutkinnosta. Vastaukset saatiin 21:stä ammattikorkeakoulusta. 

Kahdella ammattikorkeakouluilla oli valmiina selkeä haluttu profiili vain yhdelle koulutusalalle, neljällä amk:lla se oli jaettu kahdelle koulutusalalle. Muilla toivottu profiili jakautui useille tai kaikille koulutusaloille. Yhdellä ammattikorkeakoululla oli kaikki koulutusalat läpileikkaava yhteinen teema sekä alemmassa että ylemmässä amk-tutkinnossa: tulevaisuus- ja ennakointiosaaminen. 

Suurimmalla osalla haluttu erikoistuminen piirtyi kolmelle alalle: sosiaali- ja terveysalaan halusi profiloitua 16, tekniikan alan opintoihin 15 ja liiketalouden opintoihin 13 ammattikorkeakoulua. Koulutusalojen sisällä olevat eri teemat tai oppiaineet erottelivat toivottuja profiileja toisistaan.

Kun selvitettiin haluttua erikoistumisalaa ylemmän amk:n verkko-opinnoissa, kuudella ammattikorkeakoululla oli tarkka profiili yhdelle ylemmän amk:n alalle, ja neljällä se oli kahdelle alalle. Muilla profiilitoive jakautui useammalle alalle.  Suosituin haluttu erikoistumisala oli liiketalous, kun 14 ammattikorkeakoulua oli kiinnostunut tarjoamaan liiketalouden verkko-opintoja.

Kysyttäessä mitä opintojaksoja kullakin ammattikorkeakoululla oli jo valmiina, toiset vastasivat luettelemalla kaikki 100%-verkkokurssit ja toiset kertoivat millä alalla täysin verkossa toteutettavia opintojaksoja oli. Eniten verkko-opintojaksoja on kyselyn mukaan valmiina sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketaloudessa.

Kooste kyselyn vastauksista toimii keskustelun ja vertailun pohjana Arenen hallituksessa sekä myös kunkin ammattikorkeakoulun sisällä. Toivottavasti tämä myös avaa keskustelua virtuaaliopiskelusta ja innostaa mukaan toteuttamaan eAmk-hankkeen tavoitteita sekä osallistumaan hankkeen verkkoportaalin Campus Onlinen toimintaan.

Koska vastanneiden toiveet omasta profiilista jakautuvat monelle alalle, olisi tässä vaiheessa haastavaa pyrkiä luomaan kullekin ammattikorkeakoululle selkeää verkkokoulutuksen erikoistumisalaa. Profiloinnissa olisikin parasta edetä markkinavetoisesti muutaman vuoden ajan ja saada profiileihin selkeyttä eAMK-pilotoinnin ja laatukriteereiden käyttöönoton myötä. Tieto laadukkaista ja tarpeellisista verkko-opintojaksoista leviää opiskelijoiden keskuudessa ja näin verkko-opetuksen profiilit voivat nousta itsestään. 

Syksyllä opiskelijoille avautuvaa eAMK:n CampusOnline-portaalia suunnitellaan aihekokonaisuuksien (hubien) ympärille.  Kukin ammattikorkeakoulu voi tarjota erilaisia eri alojen opintojaksoja portaaliin, joista pilotoinnin kautta valitut laatukriteereitä mukailevat opintojaksot ovat kaikkien ammattikorkeakoululaisten saatavilla.

Lisää tietoa ammattikorkeakoulujen profiloinnin kehityksestä saamme, kun uusi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimus valmistuu.  

Teksti ja kuva:
Ritva Kosonen, Saimia ammattikorkeakoulu
Taina Sjöholm, Yrkeshögskolan Novia

Lähteet:

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus 2018. https://karvi.fi/event/korkeakoulujen-profilointi-ja-koulutustarjonnan-kehittaminen. Luettu 4.5.2018.

OKM 2015. http://minedu.fi/documents/1410845/4169438/OKM+ohje+2016%2C+Liite+1+Kauden+2017-2020+sopimusvalmistelua+koskevat+ohjeet. Luettu 3.5.2018.

Teknologiateollisuus 2017. https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/korkeakoulujen-profilointi-yritysyhteistyo-ja-elinikainen-oppiminen-tie. Luettu 4.5.2018.

Jaa

Takaisin