22.8.2018

Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat Workseedia

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa kokeiltiin Workseed-pilvipalvelua työharjoittelun raportoinnissa syksyllä 2017 kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoilla. Alustavasti raportoinnissa oli tarkoitus käyttää OneNotea, mutta päätös Workseedistä tehtiin paria viikkoa ennen harjoittelun alkua. Nopea vaihto ei muodostunut ongelmaksi, sillä opiskelijat kokivat Workseedin helppotoimiseksi ja selkeäksi.

Oppimista ohjattiin harjoitteilla

Workseed käyttää tehtävistä nimitystä harjoite ja nämä oli jaettu harjoittelussa kolmeen vaiheeseen. Ennen työharjoittelua, sen aikana ja sen jälkeen tehtäviin. Ennen työharjoittelua opiskelijat etsivät tietoa ja tutustuivat tuleviin työharjoittelupaikkoihinsa. He kirjasivat sovellukseen omat oppimistavoitteensa sekä pohtivat alustavasti, miten ne saavutetaan.

Työharjoittelun aikainen toiminta oli jaoteltu viiteen pääalueeseen; asiakaspalveluun, aineistoihin, pedagogiaan ja tapahtumiin, tulevaisuuteen ja kehittämiseen sekä työyhteisöön ja työolosuhteisiin. Jokaisessa alueessa oli 2-6 kpl tarkentavaa kysymystä, joiden avulla suunnattiin opiskelijoita reflektoimaan tarkemmin kokemaansa ja oppimaansa. Tehtävien suoritusjärjestyksellä ei ollut merkitystä ja saman päivän aikana tuli useaankin kohtaan täytettävää. Harjoitteet sisälsivät kaikki kirjoittamista, koska sen katsottiin tukevan parhaiten reflektointia.

Työharjoittelun jälkeen opiskelijat rakensivat Powerpoint-esityksen harjoittelunsa parhaista hetkistä ja uudesta osaamisestaan. Nämä käytiin ryhmän ja työharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa yhteisessä tilaisuudessa läpi keskustellen.

Työharjoittelun aikainen ohjaus

Workseedissä myös työpaikkaohjaajilla on mahdollisuus antaa palautetta. Kysyttäessä opiskelijoiden mielipidettä, 70 % ei halunnut antaa tätä mahdollisuutta. Opiskelijat kokivat, että rehellisten kokemusten kirjoittaminen olisi huomattavasti vaikeampaa. He pelkäsivät myös sitä, miten heihin suhtautuminen työpaikalla muuttuisi, jos he kirjoittaisivat negatiivista asioista.

”Haluan mieluummin arviointia suoraan työpaikkaohjaajalta kuin sovelluksen kautta. Netin kautta voi saada väärän kuvan mitä ohjaaja on arvioinnillaan tarkoittanut."

Opiskelijat pitivät tärkeänä oman opettajat palautetta eri tehtäviin. Hyvänä kommentointitaajuutena he pitivät kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Palautteen he toivoivat olevan kehittävää ja saavansa käytännön ohjeita kohtaamilleen tilanteille. Muutaman lauseen pituinen palaute koettiin yleensä riittäväksi.

Vaikka raportointi olikin jatkuvaa, niin sovelluksen käyttö ei opiskelijoiden mielestä poistanut kuitenkaan tarvetta ohjaavan opettajan harjoittelupaikkakäynnille. Kasvotusten on helpompi ja vapaampi kertoa asioita, joita opiskelija ei raporttiin halunnut laittaa. Harjoittelupaikkakäynti koetaan myös henkilökohtaisena ja merkityksellisenä osana harjoitteluprosessia. Ohjaajan harjoittelupaikkakäynti on myös muistutus työnantajalle siitä, että harjoittelija ei ole vain ylimääräinen apukäsipari, vaan hänellä on myös oppimiseen liittyvät tavoitteet joiden tulisi täyttyä.

Opiskelijoiden kokemuksia sovelluksesta

Puolet opiskelijoista käyttivät sovellusta kerran viikossa ja kolmasosa päivittäin. Sovellusta pidettiin matala kynnyksisenä eli kirjoittamisen aloitus koettiin helpompana ja rennompana. Valmiit oppimiskysymykset koettiin erittäin hyvänä apuna oman oppimisen pohtimisessa.

” Ei tarvitse tehdä jotain tylsää raporttia ja kokonaisuus oli jaettu pikku juttuihin, joita oli kiva tehdä pikku paloina.”

Mahdollisuus käyttää älypuhelinta oli hyvä, joskin pitkien tekstien kirjoittaminen koettiin sillä hankalaksi. Useat käyttivätkin sekä puhelinta, että tietokonetta kirjoittamisessa.

Lopuksi

Mikään järjestelmä sinällään ei ole ratkaisu vaan se, miten sitä pedagogisesti käytetään. Samaan lopputulokseen olisi todennäköisesti päädytty myös muilla järjestelmillä.  Onnistuneet harjoitteet auttoivat opiskelijoita hahmottamaan työn eri osa-alueet paremmin ja oma oppiminen tuli selvemmin konkreettiseksi. Workseedin avulla saatiin kuitenkin kiinni pienempiäkin kokemuksia, jotka olisivat todennäköisesti jääneet puuttuman tavanomaisesta raportista. Ja kuten luokkatilanteissakin, niin osa opiskelijoista ovat hyvinkin itseohjautuvia ja toiset vaativat enemmän henkilökohtaista ohjausta, niin myös tässä kokeilussa.

Teksti: Jaana Liukkonen, Lehtori, SeAMK Liiketalous ja kulttuuri
Kuva: © Rostislav Sedlacek - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin