17.12.2018

#eAMKmaailmalla: ePIC 2018-konferenssi – Osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä

Osaamismerkit vakiinnuttavat asemiaan Euroopassa. Esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa osaamismerkkejä liitetään jo osaksi korkeakoulututkintoja. Merkkien myöntäjä voi olla myös korkeakoulun ulkopuolinen yhteisö, yritys tai toinen korkeakoulu. Syksyn 2018 ePIC-konferenssin teemana oli osaamisen tunnistamisen ekosysteemit, jossa kuultiin paljon ajankohtaista tietoa osaamismerkeistä.

Kuudettatoista kertaa järjestetyn ePIC (ePortfolio and Identity Conference) konferenssin perusta on digitaalisissa portfolioissa, joiden rinnalle on vahvasti noussut osaamismerkit. Nykyään ”Open Recognition Conference” keskittyy teknologioihin ja käytänteisiin, jotka tekevät elinikäisen oppimisen ja osaamisen näkyväksi sekä tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Konferenssi kokoaa eri toimijoita ja tutkijoita oppilaitoksista, yrityksistä, julkiselta sekä kolmannelta sektorilta verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan. Tänä vuonna teemana oli osaamisen tunnustamisen ekostysteemit ”Bulding #OpenRecognition Ecosystems”. Ohjelmassa oli työpajoja, esityksiä, paneelikeskusteluja ja sosiaalisia tapahtumia.

Osaamismerkit vakiinnuttavat asemiaan

Osallistuin konferenssiin esityksellä, jossa tarkasteltiin suomalaisille opettajille suunnattuja digipedagogisen osaamisen osaamismerkkejä suhteessa eurooppalaiseen viitekehykseen (DigComEdu). Osaamismerkkien analyysi tehtiin yhteisyössä Open merkit -hankkeen Sanna Ruhalahden (HAMK) kanssa. Analyysimme osoitti, että eAMK-hankkeen osaamismerkkiperheen merkit täydentävät sopivasti suomalaista merkkikarttaa. Sanna Brauer (OAMK) kertoi väitöskirjatyöhönsä liittyvästä osaamismerkein ohjatusta oppimisesta sekä osallistui paneelikeskusteluun tuoden mainiosti esille suomalaista osaamisen tunnustamiseen liittyvää ekosysteemin kehittämistyötä sekä opettajien osaamismerkistöä.

Useimmat konferenssin esitykset kertoivat hankkeissa tehdystä kehittämistyöstä. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla kansallisista piloteista, joissa merkkiyhteisöille oli kehitetty hallinnollisia ja teknisiä ratkaisuja. Tällaisia ratkaisuja oli esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa. Osaamismerkit voidaan liittää osaksi korkeakoulun tutkintoa tai tuoda ne liitteeksi todistukseen. Merkkien myöntäjä voi olla myös korkeakoulun ulkopuolinen yhteisö, yritys tai toinen korkeakoulu. Hienoa oli nähdä, että osaamismerkit vakiinnuttavat asemiaan ja voivat olla yhtenä osana opintorekistereissä. Viittaankin eurooppalaiseen Bologna Digital -linjaukseen, jossa suositellaan digitaalisten ratkaisujen, kuten osaamismerkkien ja portfolioiden kehittämistä osaamisen osoittamisen yhtenä menetelmänä korkeakouluissa.

Portfolio ja osaamismerkit ovat ikään kuin saman asia eri puolia. Monessa esityksessä näkyi organisaation kehittämistyö portfolioista osaamismerkkeihin, jotka myös voivat tukea portfolion rakentamista. Toisaalta osaamismerkkiin liitetään evidenssiä osaamisesta, joka on usein koottuna portfolioon. Digitaalisen identiteetin rakentumisessa osatekijöinä ovat henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE), portfolio, osaamismerkit sekä sosiaalinen verkosto. Anne-Maria Korhonen (HAMK) kertoi esityksessään ammatillisen opettajaopiskelijan osaamisen tunnistamisesta portfolioiden kautta. Viime vuosina entistä enemmän portfoliossa näkyvät osaamismerkit, jotka myös tukevat portfolion rakentamista.

Suosittelulla ja benchmarkkauksella kohti laajemman yhteisön merkistöä

Osaamismerkkien osalta puhutaan 2.0 määrittelystä, joka näkyy ekosysteemien rakentamisena, avoimuutena sekä yhteisöjen merkityksenä osaamismerkkien arvostukselle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi osaamismerkkien suosittelua ja benchmarkkausta eri organisaatioiden välillä. Näin pyritään pois siiloutuneista organisaatiokohtaisista merkeistä laajemman yhteisön merkistöön. Se merkitsee myös informaalin ja formaalin osaamisen tunnustamisen lähentymistä ja rajojen rikkomista elinikäisessä oppimisessa.

Vaikuttava esimerkki oli humanitaarisen työn osaamismerkistö HPass, joka on suunnattu sekä ammattilaisille että vapaaehtoistyötä tekeville, joilla ei useinkaan ole muodollista koulutusta taustalla. Konferenssi vahvisti ajatusta siitä, että merkkejä on tarkasteltava suhteessa laajempaan kokonaisuuteen ja olemassa oleviin viitekehyksiin.

Jälkitunnelmia ePIC -konferenssista

Kansainväliseen konferenssiin osallistuminen liittää oman kehittämistyön laajempaan kontekstiin sekä antaa näkemystä ja ideoita kehittämistyölle. Tähän teemaan palaamme helmikuussa (8.2.2019) eAMK-hankkeen tapaamisessa, joka kokoaa yhteen ammattikorkeakoulujen digipedagogiikasta vastaavia henkilöitä.

Konferenssille leimallista oli innostus ja yhdessä kehittämisen tunnelma sekä yhteisö, joka tavoitteellisesti vie kehitystyötä eteenpäin. Konferenssin tunnelmia voi aistia viimeisen päivän lauluesityksestä Open recognition song – epic2018. Lisää suomalaisten kokemuksia konferenssista voit kuunnella webinaarista: Digitaaliset osaamismerkit kansainvälisillä areenoilla, jonka löydät Openmerkit-hankkeen sivustolta.


Teksti: Jaana Kullaslahti, eAMK-hanke Teema3 vastaava, tutkijayliopettaja HAMK

Jaa

Takaisin