24.4.2020

eAMK-verkkototeutusten laatukriteerit vertaispalautekeskusteluissa

Humakin digitiimissä päätettiin hyödyntää eAMK-hankkeessa tuotettuja verkkototeutusten laatukriteereitä systemaattisesti. Omatoimisen hyödyntämisen ja itsearvioinnin rinnalle luotiin vertaisarvioinnin ja -palautteen rakenne ja malli, jolla pystytään kattavasti arvioimaan laadun toteutumista. Artikkelissa avataan työn etenemistä ja ensimmäisiä kokemuksia.

Humakin koulutusten yhteisessä laatuprosessissa yhdeksi lukuvuoden 2019–2020 kehittämiskohteeksi valittiin verkko-opintojen kehittäminen. Tässä kehittämistyössä Humakin pedagogisen henkilökunnan tukena on digitiimi. Digitiimiin kuulumme me kaksi verkkopedagogia - Päivi Timonen ja Sanna Lukkarinen - ja kymmenkunta lehtoria tai koulutussuunnittelijaa digimentoreina muiden töidensä ohella.

Lehtoreille on luotu lukuvuoden 2019–2020 aikana monia tukitoimia, joilla verkko-opintojen tuottamiseen liittyvää osaamista voidaan lisätä. Yhdeksi laadun edistämiskeinoksi ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi digitiimissä päätettiin sisällyttää sellaisenaan eAMK-hankkeessa tuotetut verkkototeutusten laatukriteerit. Lehtoreita on kannustettu omatoimisesti käyttämään laatukriteereitä verkko-opintojaksojen suunnittelussa ja toteutumisen itsearvioinnissa kriteerien julkaisemisesta lähtien. Halusimme kuitenkin luoda selkeän vertaisarvioinnin ja -palautteen rakenteen ja mallin, jolla kattavasti voidaan arvioida kriteerien toteutumista. Mallin avulla oivalletaan ja dokumentoidaan johdonmukaisesti onnistumiset ja kehityskohteet sekä lisätään samalla osaamista talon sisällä yli koulutusrajojen oppimalla kollegoilta.

Me verkkopedagogit työstimme eAMK-laatukriteerien pohjalta vertaispalautekeskustelu-mallin loppuvuodesta 2019 ja alkukevään 2020 aikana perehdytimme muut digimentorit malliin. Tätä kirjoitettaessa vertaispalautekeskustelut ovat käynnistyneet. Tässä artikkelissa kerromme mallinnustyöstä, prosessista ja alkuajan kokemuksista.

Vertaispalautekeskustelu-mallin kehittäminen

eAMK-verkkototeutusten arviointikriteerit mallinnettiin digimentoreiden avulla arkikäyttöön osaksi ammattikorkeakoulun laatuprosessia. Mallinnus aloitettiin testaamalla CampusOnlinessa mukana ollutta opintojaksoa. Testaajaksi pyysimme mukaan opintojakson vastuulehtoria. Opintojakso oli jo päättynyt, joten vertaiskeskustelussa tarkasteltiin suunnittelua, tuottamista ja toteutusta samalla kertaa. Hyödynsimme keskustelun tukena ja dokumentoinnin pohjana eAMK-hankkeen sivuilta löytyvää arviointityökalua, jonka voi täytettynä lähettää haluamaansa sähköpostiosoitteeseen, ja kirjasimme tarkemmat havaintomme muistiinpanoina ylös omaan tiedostoon. Keskustelu kesti noin puolitoista tuntia.

eAMK-hankkeessa luotu työkalu soveltuu erinomaisesti yksittäisten lehtoreiden tekemään itsearviointiin. Huomasimme, että on tarvetta koota laajemmin tietoa henkilöstön osaamisesta sekä kehittymis- ja koulutustarpeista verkko-opintojen tuottajina. Halusimme sisällyttää myös hedelmällisen vertaiskeskustelun tuloksena syntyvät muistiinpanot tiedonkeruun yhteyteen.

Päivi teki verkkototeutusten eAMK-laatukriteereistä Humakin käyttöön oman Webropol-lomakkeen, jota vertaispalautekeskustelussa täytetään. Lomake täytetään nimettömänä. Taustatiedoissa kysytään koulutuksen ja opintojakson nimet sekä nettiosoite. Lomakkeeseen lisättiin kuhunkin arvioitavaan sisältöön avoimet vastausalueet, jotta niihin pystyy kirjoittamaan heti muistiin tärkeimmät asiat. Lisäksi teemojen loppuun lisättiin avoin alue teemaa koskevalle sisällölle: mitä tulee muistaa ja yleisiä huomioita. Lopuksi lomakkeen voi tulostaa tai lähettää pdf:n haluttuun sähköpostiin. Tiedot jäävät anonyymeina talteen kyselyalueelle.

Sanna työsti vertaisarvioitavia opintojaksoja varten Excel-taulukon. Taulukkoon on koottu verkko-opintojaksojen Peppi-toteutuskoodit, vastuulehtorit, verkkoympäristön osoitteet sekä muutama sarake taulukon käyttäjille tietojen päivittämiseen, kuten vertaispalautekeskusteluun osallistuvan digimentorin nimi ja keskustelun ajankohta. Koulutussuunnittelijat saivat taulukon ensimmäisenä käsittelyyn. He kävivät omien koulutustensa opintojaksot läpi ja priorisoivat ne sen mukaan, milloin ne seuraavan kerran toteutetaan.

Malli perehdytettiin digimentoreille työpajassa alkuvuodesta 2020 (kuvio 1). Tilaisuudessa kerrattiin eAMK-verkkototeutusten kriteerit, perehdytettiin osallistujat vertaispalautekeskustelun ideaan ja kuvattiin prosessi verkko-opintojakson varaamisesta, yhteydenotosta verkko-opintojakson lehtoriin, ajankohdan sopimisesta ja tukiaineistosta. Tukimateriaalia ovat esimerkiksi valmiiksi laadittu saatekirje lehtoriyhteydenottoa varten, yhteinen Excel-tiedosto sekä ohje liittymisestä väliaikaisena vierailijana vertaiskeskustelun kohteena olevalle verkko-opintojaksolle. Kävimme perehdytyksessä läpi myös eAMK-laatukriteerien perusteella Humakille toteutetun Webropol-lomakkeen kohta kohdalta.

Laatukriteerit_kuvio_1200px.jpg

Kuvio 1. Verkkototeutusten vertaispalauteprosessin eteneminen –ideaalimalli Demingin laatuympyrää mukaillen (P=plan, D=do, C=check, A=act).

Vertaisarviointikeskustelu toteutetaan pääsääntöisesti Zoomissa tai muussa verkkokokousympäristössä. Tilaisuuden alussa sovitaan kumpi kirjaa keskustelua Webropol-lomakkeeseen ja kumpi jakaa tietokoneen näytöltä opintojakson sisällön. Yleensä digimentori täyttää lomaketta lehtorin esitellessä opintojakson sisältöä.

Vertaisarviointikeskustelun alkuun varataan noin 15 minuuttia aikaa, jolloin opintojakson vastaava lehtori kertoo kokonaisuudesta, opintojakson tavoitteista, toteutustavasta ja muuta yleistä tietoa, mitä hän haluaa tuoda esille. Tämän jälkeen nopeahkoon tahtiin keskustellaan kustakin yhdestätoista teemasta ja huomiot kirjataan lomakkeeseen. Digimentorin on hyvä lukea ääneen jokaisen kriteerin kohdat, jotta vastaamiseen keskittyvä lehtori saa aikaa ajatella ja voi esimerkiksi näyttää opintojaksolta niitä kohtia, missä ja millä tavoin kriteerin sisältö toteutuu. Keskustelussa voidaan yhdessä pohtia myös ratkaisuehdotuksia opintojakson kehittämiseksi ja toisaalta digimentori voi kertoa myös organisaatio- tai sovelluskohtaisista rajoitteista, joihin yksittäinen lehtori ei voi opintojaksollaan vaikuttaa. Nämäkin asiat kirjataan muistiinpanoiksi, jotta niihin osataan kiinnittää jatkossa yhteisesti huomiota.

Prosessi on alussa, ja vertaispalautekeskustelut on otettu tähän mennessä innokkaasti vastaan. Erään vertaispalautekeskustelun lopuksi lehtori pohti, että hän voisi hyödyntää tätä mallia omassa TKI-hanketyössään. Meistä olisi tulevaisuudessa kiinnostavaa työstää myös opiskelijoiden kanssa käytävä saman tyyppisen arviointikeskustelu.

Iso kiitos eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijoille eAMK-hankkeen verkkototeutusten arviointikriteereistä.

Teksti: Verkkopedagogit Päivi Timonen ja Sanna Lukkarinen, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kuvio: Emilia Reponen, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kuvituskuva: © Trueffelpix - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin