7.2.2018

Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytännön hoitotyössä toteutuvat ohjatut ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot ovat keskeisiä, sillä sairaanhoitajatutkinnon 210 opintopisteestä noin kolmannes on ohjattua harjoittelua. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sairaanhoitajaopiskelijat opiskelevat hoitotyötä eri hoitoympäristöissä ja saavat kuvan sairaanhoitajan työstä.

SeAMK:n sairaanhoitajaopiskelijat tekevät harjoittelujaksoillaan kirjallisen oppimissopimuksen, jonka avulla pyritään yhdistämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua yhdeksi kokonaisuudeksi. Opiskelija kirjaa aluksi oppimissopimukseensa harjoittelujaksoa koskevat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja lopuksi itsearviointinsa sairaanhoitajan ammatillisten osaamiskuvausten pohjalta. Harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja ja opettaja keskustelevat näistä oppimistavoitteista ja palautteesta opiskelijan kanssa. Ohjaava sairaanhoitaja kirjaa oppimissopimukseen palautteensa ja ohjaava opettaja arvioi hyväksytyn harjoittelun suoritetuksi. Harjoittelujaksoilla on myös erilaisia tehtäviä näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä hoitotyössä. Opiskelijaohjauksen, oppimissopimuksen ja tehtävien tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista ja persoonallista kasvua, kriittisen ajattelun kehittymistä, kliinistä päättelyä sekä ammattitaitoa teoriaa ja käytäntöä yhdistäen (Kostiainen & Hupli 2013).

Digitaalisuus hoitotyön koulutuksessa ja ohjatussa harjoittelussa

Nykyisin erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ovat oleellinen osa oppimista ja niitä hyödynnetään aktiivisesti oppimisen tukena. Tähän mennessä digitaalisuutta ja mobiiliteknologiaa on sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjauksessa käytetty vähän, mutta tätä tarvittaisiin harjoittelussa oppimisen reflektointiin ja itsearviointiin (Strandell-Laine 2014). Harjoittelun ohjaukseen liittyvän vuorovaikutuksen ja tiedon siirron avuksi tarvitaan raportointialustaa, joka osaltaan turvaa eri tahojen yhteistyön harjoittelunohjauksessa.

SeAMK:n sairaanhoitajakoulutuksessa on syksyn 2017 aikana aloitettu pilvipalveluna toteutuvan Workseed-raportointialustan (www.workseed.fi) pilotointi osana ohjattua harjoittelua. Tälle alustalle on siirretty aikaisemmin käytössä ollut kirjallinen oppimissopimus, johon opiskelijat ovat luoneet omat harjoittelua koskevat tavoitteensa, harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja on voinut antaa oman palautteensa ja ohjaava opettaja vahvistanut harjoittelun hyväksytyn suorituksen.

Opiskelijat kokivat raportointialustan hyvänä tapana kirjata tavoitteitaan ja itsearviointiaan sekä lähettää tehtäviään. He kokivat digitaalisuuden mukavana tapana kirjata, täydentää ja säilyttää tietoja. Harjoittelua ohjaavat sairaanhoitajat kokivat oppimissopimuksen digitaalisuuden hyvänä ja nykyaikaisena tapana kirjata. Ohjaava sairaanhoitaja pääsi näkemään ja kommentoiman opiskelijan tavoitteita raportointialustassa helposti. Myös opiskelijan harjoittelun palaute oli helppo kirjata. Harjoittelua ohjaavan opettajan mielestä tämä digitaalinen raportointialusta toimi hyvin sisällöllisesti ja korvasi hyvin entisen paperisen oppimissopimuksen. Opettajana näki opiskelijan tavoitteet ja itsearvioinnin sekä opiskelijan lähettämät tehtävät. Opettaja voi myös kommentoida sekä opiskelijan tavoitteita että antamaan palautetta opiskelijan kehittymisestä. Opettajana näkee myös ohjaavan sairaanhoitajan antaman opiskelijapalautteen.

Raportointialusta koettiin positiivisena, mutta vaatii vielä kehittämistä alustan sisältöön ja luettavuuteen sekä yksinkertaisempaan käytettävyyteen. Raportointialusta toimi ja näkyi paremmin tietokoneelta kuin mobiilimuodossa. Hyvänä asiana koettiin paperittomuus ja siten ekoloogisuus.

Lähteet

Kostiainen J. & Hupli M. 2013. Ohjaajien ja opiskelijan välinen ohjauskeskustelu ohjatussa harjoittelussa- käsiteanalyysi hydridisen mallin mukaan. Hoitotiede 25 (1), 2-11.

Strandell-Laine C. 2014. Opiskelija keskiössä - ohjauksen tehostaminen harjoittelussa. Teoksessa: Roininen M., Lakanmaa R-L., Heinonen J., Kontio E. & Raitoharju R. Toim.) Työelämäjaksot terveysalan ja hyvinvointiteknologian kehittämisen menetelmänä. InnoHealth-projekti 2012-2014. Puheenvuoroja 86. Turun ammattikorkeakoulu.

Teksti: Katri Hemminki, Lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveys
Kuva: Adobe Stock

Jaa

Takaisin