26.3.2019

Digistartti lisää opiskelijan digikyvykkyyttä

Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin digikyvykkyyskysely ensimmäisen vuoden opiskelijoille vuosina 2017 ja 2018. Kyselyjen välissä Savonia otti käyttöönsä oman digistarttipaketin, DigiAvaimen. Tarkoituksena oli selvittää, oliko DigiAvaimen käyttöön otolla vaikutusta opiskelijoiden digiosaamiseen. Vastausten mukaan opiskelijat arvioivat osaamisensa vuonna 2018 paremmaksi kuin 2017.

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtiin kysely digikyvykkyydestä ensimmäisen vuoden opiskelijoille marraskuussa 2017 ja 2018. Kyselyssä opiskelija arvioi kuuden digikyvykkyyden osa-alueen väitteiden perusteella omaa osaamistaan ja myös osaamisen merkitystä opiskelussa. Kyselylomake on nähtävissä eAMKin nettisivuilla. Kyselyssä oli yhteensä 46 väittämää kuudelta digikyvykkyyden osa-alueelta.

Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 144 opiskelijaa ja vuonna 2018 vastaajia oli 132. Vastaajien taustatiedot eivät iän, tutkintotyypin tai koulutusalan perusteella juurikaan eronneet toisistaan eri vuosina.

Näiden kahden kyselyn välissä Savoniassa otettiin käyttöön DigiAvain, joka on Moodleen rakennettu itseopiskeluaineisto. Sen avulla opiskelija voi perehtyä Savoniassa käytössä oleviin sähköisiin, opiskelussa tarvittaviin järjestelmiin ja ympäristöihin sekä niihin liittyviin ohjeisiin jo ennen opintojen alkua. Kaikki syksyllä 2018 aloittaneet opiskelijat kirjautuivat DigiAvaimeen. Ennen digikyvykkyyskyselyyn vastaamista opiskelijat olivat käyneet läpi DigiAvaimen.

Ei DigiAvaimesta nyt ainakaan haittaa ole

Oliko vastausten perusteella DigiAvaimen käyttöön otolla vaikutusta opiskelijoiden arvioon omasta digiosaamisestaan tai osaamisen tärkeydestä? Yleisesti voidaan todeta, että osaaminen arvoitiin vuonna 2018 paremmaksi kuin 2017 kaikilla kuudella digikyvykkyyden osa-alueella, mutta osaamisen merkityksen arvioitiin eri osa-alueilla vaihtelevasti joko kasvaneen tai vähentyneen. Taulukkoon on koottu osaamisen ja tärkeyden muutokset vuosien 2017 ja 2018 vastauksissa.

Suurin muutos vastauksissa vuosien välillä on sisällöntuotanto-osaamisen tärkeydessä, joka on noussut 0,12. Lähes yhtä paljon on noussut arvio välineisiin ja teknologioihin liittyvästä osaamisesta (+0,10), online-opiskelun ja oppimisen tärkeydestä (+0,10) ja sisällöntuotannon osaamisesta (+0,09).

Yleisiä huomioita kyselyjen tuloksista eri osa-alueilla:

  • online-opiskeluosaaminen on lisääntynyt, mutta vielä enemmän osaamisen tärkeys
  • välineissä ja teknologioissa osaaminen yltää vuoden 2018 vastauksissa jo lähes tärkeyden tasolle
  • identiteettiosaamisen ja tärkeyden välillä ero pienentynyt, silti ero oli vielä 0,36 eli iso vaje osaamisessa
  • viestintä- ja yhteistyöosaaminen oli arvioitu vuonna 2018 jo tärkeyttä suuremmaksi
  • tietoon liittyvä osaaminen oli kirinyt tärkeyttä kiinni, ero silti vielä kaikista suurin (0,43)
  • sisällöntuotannossa sekä osaaminen että tärkeys nousseet, silti se osa-alueista vähiten tärkeä ja vähiten osattu

Millään osa-alueella muutos ei nouse tilastollisesti merkitseväksi.

Vielä jäi kehitettävää ja pohdittavaa

Yksittäisissä väittämissä muutokset olivat suurempia kuin kokonaisilla digikyvykkyyden osa-alueilla, ja pari väitettä yltää tilastollisesti merkittäviksi. Väittämistä suurimmat ”nousut” olivat seuraavissa:

  • Osaan käyttää plagioinnin tunnistamisohjelmaa (esim. Urkund tai Turnitin), osaaminen +0,24
  • Osaan toteuttaa oppimistehtäviin liittyviä videoita, merkitys + 0,21
  • Osaan asentaa opiskelussa tarvittavat sovellukset ja appsit, osaaminen +0,20.

Osaamisen tai tärkeyden ”laskuissa” muutokset olivat pienempiä, ja suurin muutos on väittämässä ”Osaan rajata verkossa työskentelyaikaani tasapainottaen sitä muulla tekemisellä”; merkityksen lasku -0,12.

Miksi digiosaamisen tärkeys on arvioitu osin pienemmäksi vuonna 2018 kuin 2017? Näin esimerkiksi digitaalisen jalanjäljen tai verkkoidentiteetin hallinnan väitteissä. Vuonna 2018 tuli voimaan EU:n tietosuoja-asetus, ja DigiAvain sisältää videon sekä tietosuojasta että oppimisanalytiikasta. Onko niin, että tieto näistä asioista antaa erheellisen turvallisuuden tunteen, vai onko kysymys vain vuosien välillä olevasta normaalista vaihtelusta? Tätä olisi mielenkiintoista selvittää.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että DigiAvain ei näytä ainakaan vähentävän opiskelijoiden digikyvykkyyttä. Joka tapauksessa Savonia jatkaa DigiAvaimen kehittämistä, sillä se on saanut jopa ylistävää palautetta ja sen tuoma hyödyn ovat tuoneet esille sekä opiskelijat että Savonian eri henkilöstöryhmät.

Teksti: Marja Kopeli, koulutusvastuusuunnittelija, eAMK-hankkeen Savonian osuuden projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuva: © RAYBON - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin